Ārlietu ministrijas Ētikas padomes nolikums

07.03.2007. 19:06

Ārlietu ministrijas Ētikas padomes nolikums

Izdots saskaņā ar

Ārlietu ministrijas Ētikas kodeksa

14.punktu

1. Ētikas padomi (turpmāk – padome) nodibina, lai veicinātu ārlietu dienesta darbinieku profesionālās darbības kvalitāti un regulētu profesionālās attiecības.

2. Padome darbojas saskaņā ar Ārlietu ministrijas nolikumu, Ētikas kodeksu, šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Padomi nodibina uz brīvprātības principiem.

4. Padomi deviņu cilvēku sastāvā ievēl darbinieki uz diviem gadiem. Padome ievēl padomes vadītāju, padomes vadītāja vietnieku un padomes sekretāru no sava vidus.

5. Padomes darbības mērķis ir veicināt darbinieku profesionālo izaugsmi un sekmēt ārlietu dienesta prestiža pieaugumu sabiedrībā.

6. Padome:

6.1. analizē un risina ētiska rakstura konfliktus;

6.2. izskata un novērtē iesniegtās sūdzības par darbinieku rīcību;

6.3. veicina darbinieku apmācību un izglītošanu ētikas jautājumos;

6.4. sniedz ierosinājumus par izmaiņām un papildinājumiem Ētikas kodeksā;

6.5. sniedz atskaiti par savu darbu valsts sekretāram un ģenerālinspektoram.

7. Padomes darbības principi:

7.1. korektums – savā darbībā padome ir precīza, godīga, plāno un paredz savas darbības rezultātus;

7.2. atbildība un argumentācija – padome veic tikai argumentētu darbību, atbild par savas darbības procesu un tā rezultātiem;

7.3. neitralitāte – padome darbības gaitā un lēmumu pieņemšanas brīdī cenšas saglabāt neitrālu pozīciju;

7.4. konfidencialitāte – sūdzības izskatīšanas laikā un pēc ētiska pārkāpuma novēršanas tiek saglabāta konfidencialitāte.

8. Padomes tiesības:

8.1. lūgt iesaistīto personu jautājuma izskatīšanas gaitā sniegt nepieciešamo informāciju;

8.2. uzaicināt iesaistīto personu uz padomes sēdi, lai uzklausītu konkrētā jautājumā;

8.3. uzaicināt uz padomes sēdi ekspertu ar atbilstošu izglītību un pieredzi;

8.3. uzdot atsevišķiem padomes locekļiem noskaidrot un precizēt nepieciešamo informāciju.

9. Padomes sēdes notiek pēc tās vadītāja ierosinājuma. Informāciju par padomes sēdes sasaukšanu nodod personīgi vai nosūta paziņojumu elektroniski pa e-pastu trīs darba dienas pirms sēdes. Izņēmuma gadījumā šo termiņu var saīsināt.

10. Padome ir lemttiesīga vismaz piecu locekļu sastāvā. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes vadītāja balss.

11. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā norāda personas, kuras piedalās sēdē, darba kārtības jautājumus un pieņemtos lēmumus. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt lēmumam, viņa atsevišķo viedokli ieraksta protokolā.

12. Padomes sēdes protokolu paraksta visi padomes locekļi, kas piedalījušies attiecīgajā sēdē.

13. Sūdzību padomei iesniedz rakstveidā. Sūdzībā norāda darbinieka vārdu un uzvārdu un personas, pret kuru vērsta sūdzība, vārdu un uzvārdu, kā arī sūdzības aprakstu un vēlamo sagaidāmo rezultātu pēc sūdzības izskatīšanas.

14. Sūdzības izskatīšanas procesā nepiedalās padomes loceklis, kurš ir tieši vai netieši ieinteresēts sūdzības izskatīšanā (personīgi, tiešā amatu pakļautības kārtībā).

15. Lēmumu par sūdzības pieņemšanu vai nepieņemšanu izskatīšanai Padome pieņem ar balsu vairākumu. Ja sūdzību nepieņem izskatīšanai, sūdzības iesniedzējam norāda tā iemeslus.

16. Ja sūdzību pieņem izskatīšanai, padome tiekas ar abām pusēm, uzklausa tās un mudina uz savstarpēju izpratni.

17. Sūdzības izskatīšanas gaitā abām pusēm dod iespēju izsmeļoši izskaidrot un komentēt sūdzību.

18. Pēc sūdzības izskatīšanas padome sagatavo īsu rakstisku rezumējumu par izskatīto gadījumu.

19. Lēmumu par sūdzības izskatīšanu pieņem 30 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Ja sūdzības izskatīšana pārsniedz minēto robežu, abas puses informē par termiņa pagarināšanas iemesliem.

20. Savu lēmumu par sūdzību padome iesniedz abām pusēm. Padomes lēmumiem ir rekomendējošs, nevis obligāts raksturs.

21. Padomes nolikums stājas spēkā 2007.gada 7.martā.

APSTIPRINU

valsts sekretārs

_____________________ Normans Penke

2007.gada 7.martā