Noteiktās sankcijas:

-  līdzekļu un ekonomisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus, kā arī finanšu un citu saistītu pakalpojumu sniegšanas aizliegums;

-  ES dalībvalstu apņemšanās sniegt vienai otrai atbalstu policijas un tiesu sadarbības jomās (terora aktu novēršanā un apkarošanā).

 

 

 

Padomes Kopējā nostāja (ar grozījumiem) un Padomes Lēmums

Padomes Kopējā nostāja (2001.gada 27.decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (2001/931/KĀDP) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1407832033614&uri=CELEX:32001E0931

Padomes Kopējā nostāja 2009/468/KĀDP (2009. gada 15. jūnijs), ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu un atceļ Kopējo nostāju 2009/67/KĀDP http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:151:0045:0050:LV:PDF

Grozījumi:

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2430 (2015. gada 21. decembris), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2015/1334 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.334.01.0018.01.LAV&toc=OJ:L:2015:334:TOC

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2430 (2015. gada 21. decembris), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2015/1334 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.334.01.0018.01.LAV&toc=OJ:L:2015:334:TOC

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes Regula (EK) Nr.2580/2001 (2001.gada 27.decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, konsolidētā versija (06.07.2013.)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R2580:20130707:LV:PDF

Pēdējie grozījumi

Padomes Regula (ES) 2017/2061 (2017. gada 13. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.295.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:295:TOC

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/2064 (2017. gada 13. novembris), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1420 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2064

Pēdējais teroristu saraksta atjauninājums:

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/50 (2018. gada 11. janvāris), ar ko 280. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R0050

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras norādītas 2001.gada 27.decembra Padomes Kopējā nostājas par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu un 2009.gada 15.jūnija Padomes Kopējās nostājas 2009/468/KĀDP, ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu un atceļ Kopējo nostāju 2009/67/KĀDP, pielikumā, kā arī 2014.gada 10.februāra Padomes Lēmuma 2014/72/KĀDP ar ko atjaunina un groza to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu 2013/395/KĀDP un 2001.gada 27.decembra Padomes Regulas (EK) Nr.2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, pielikumā (skatīt arī Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.