Noteiktās sankcijas:

-   bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;

Padomes Kopējā nostāja (ar  grozījumiem)

Padomes   Kopējās nostājas 2008/109/KĀDP (2008.gada 12.februāris),  ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret   Libēriju, konsolidētā versija (15.03.2014.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1404820190619&uri=CELEX:02008E0109-20140315

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes   Regulas 234/2004 (2004.gada 10.februāris) par dažiem ierobežojošiem   pasākumiem attiecībā uz Libēriju un par Regulas (EK) Nr. 1030/2003 atcelšanu konsolidētā versija (15.03.2014.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1421418827576&uri=CELEX:02004R0234-20140316

Atceļošie lēmumi

Padomes Regula  (ES) 2016/983 (2016. gada 20. jūnijs), ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.162.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:162:TOC

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1782 (2015. gada 5. oktobris), ar ko atceļ Padomes Kopējo nostāju 2004/487/KĀDP par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem pret Libēriju un groza Kopējo nostāju 2008/109/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Libēriju http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.259.01.0025.01.ENG

Padomes Regula (ES) 2015/1776 (2015. gada 5. oktobris), ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 872/2004 par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.259.01.0001.01.ENG

ES sankcijas tika vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras  norādītas 2008.gada 12.februāra Padomes Kopējās nostājā 2008/109/KĀDP,  ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Libēriju un 2004.gada 10.februāra Padomes Regulas 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju un par Regulas (EK) Nr. 1030/2003 atcelšanu pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām, bija noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi bija saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.