Kopš 2016. gada 11. jūnija visas ANO un ES sankcijas pret Kotdivuāru ir izbeigtas

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/917 (2016. gada 9. jūnijs), ar kuru atceļ Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.153.01.0038.01.LAV&toc=OJ:L:2016:153:TOC

Padomes Regula (ES) 2016/907 (2016. gada 9. jūnijs), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 174/2005, ar ko nosaka ierobežojumus tādas tehniskās palīdzības sniegšanai Kotdivuārai, kas ir saistīta ar militārām darbībām, un Regulu (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.153.01.0001.01.LAV&toc=OJ:L:2016:153:TOC

Līdz 2016.gada 11.jūnijam noteiktās sankcijas:

- bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

- aprīkojuma, ko var izmantot iekšējām represijām, eksporta aizliegums;

- atsevišķu pakalpojumu (ar bruņojumu saistītu) sniegšanas aizliegums;

- ceļošanas ierobežojumi;

- līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus;

- neapstrādātu dimantu importēšanas aizliegums;

Gbagbo valdības vērtspapīru pirkšanas un ar tiem saistītu pakalpojumu sniegšanas aizliegums;

- aizdevumu sniegšanas aizliegums Gbagbo valdībai.

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes Lēmums 2010/656/KĀDP (2010.gada 29.oktobris), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru, (konsolidētā versija līdz 21.04.2015.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441610221857&uri=CELEX:02010D0656-20150422 

2 Padomes Regulas (ar grozījumiem)

Padomes Regula (EK) Nr. 174/2005 (2005. gada 31. janvāris), ar ko nosaka ierobežojumus tādas tehniskās palīdzības sniegšanai Kotdivuārai, kas ir saistīta ar militārām darbībām (konsolidētā versija līdz 10.02.2015.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441610443024&uri=CELEX:02005R0174-20150211

Padomes Regula (EK) Nr. 560/2005 (2005. gada 12. aprīlis), ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā (konsolidētā versija līdz 21.04.2015.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1433829950996&uri=CELEX:02005R0560-20150422

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuri ir norādīti 2010.gada 29.oktobra Padomes Lēmuma 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus), 2005.gada 31.javāra Padomes Regulas (EK) Nr. 174/2005, ar ko nosaka ierobežojumus tādas tehniskās palīdzības sniegšanai Kotdivuārai, kas ir saistīta ar militārām darbībām, un 2005.gada 12.aprīļa Padomes Regulas (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulu grozījumus).

Saskaņā ar ES piemērotajām sankcijām noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.