Bieži uzdotie jautājumi

16.01.2015. 11:22

Kādas priekšrocības Latvijas iedzīvotājiem ir devusi Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam?

Latvijas iedzīvotājiem, dodoties uz Lietuvu un Igauniju, kā arī šķērsojot Šengenas valstu robežas Šengenas iekšējā telpā, nav jāapstājas uz robežas pasu kontrolei. Bez tam šīs robežas var šķērsot jebkurā vietā, nevis tikai robežkontroles punktos.

Kāds ir maksimālais laiks, ko ārzemnieks ar Šengenas vīzu var uzturēties Šengenas telpā?

Maksimālais laiks, ko persona ar Šengenas vīzu var uzturēties Šengenas telpā, ir 90 dienas 180 dienu laika posmā.

Vai ir nepieciešama pase, ceļojot no vienas Šengenas valsts uz citām Šengenas valstīm?

Ceļojot no vienas Šengenas valsts uz citām Šengenas valstīm, pase tomēr līdzi ir jāņem. Atrodoties citā Šengenas valstī, pasi var lūgt uzrādīt, piemēram, policijas darbinieki. 

Vai, ieceļojot Latvijā, ir nepieciešama apdrošināšanas polise?

Vēršam uzmanību, ka, ieceļojot Latvijā, ir jābūt derīgai  veselības apdrošināšanas polisei, kas garantē ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu Latvijā, ieskaitot nogādāšanu atpakaļ ārzemnieka mītnes zemē personas smagas slimības gadījumā.

Šī prasība neattiecas uz:

  • diplomātisko vai dienesta (oficiālo) pasu turētājiem;
  • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem (turpmāk - pilsoņi) vai viņu ģimenes locekļiem, kuri vēlas uzturēties Latvijas teritorijā līdz 90 dienām, kā arī gadījumos, kad plānots uzturēties ilgāk par 90 dienām un pilsoņa uztu­rēšanās mērķis Latvijā ir saistīts ar nodarbinātību, pašnodarbinātas personas aktivitātēm vai pakalpojumu sniegšanu.

Kādas priekšrocības trešo valstu pilsoņiem ar derīgu uzturēšanās atļauju Latvijā ir devusi Latvijas pievienošanās Šengenai?

Ārzemnieki, kuriem ir Latvijas izsniegtās uzturēšanās atļaujas, var uzturēties citās Šengenas valstīs līdz 90 dienas 180 dienu laika posmā. Šim mērķim vairs nevajag atsevišķi noformēt vīzu.     

Vai trešās valsts pilsonis, kuram ir izsniegta Latvijas uzturēšanās atļauja, var doties strādāt uz citām Šengenas valstīm?

Latvijā izsniegta uzturēšanās atļauja nedod tiesības ārzemniekam doties strādāt uz citām Šengenas līguma dalībvalstīm.

Šengenas līgums neattiecas uz nodarbinātības jautājumiem.

Vai ārzemnieks, kuram ir derīga citas Šengenas valsts izsniegta uzturēšanās atļauja, var ieceļot Latvijā? 

Šengenas konvencijas 21. pants nosaka, ka ārzemnieki ar Šengenas valstu derīgu uzturēšanās atļauju var ieceļot un uzturēties citās Šengenas valstīs līdz 90 dienām 180 dienu laika posmā. Katra Šengenas valsts pati nosaka, ar kuriem tās izsniegtajiem dokumentiem persona drīkst ceļot uz citām Šengenas valstīm, un informācija par tiem tiek iekļauta Šengenas robežu kodeksa 22.pielikumā "Dalībvalstu izdoto uzturēšanās atļauju saraksts". Ja personai nav skaidrs, vai viņas rīcībā esošais dokuments piešķir šādas tiesības, ieteicams konsultēties ar savas mītnes valsts imigrācijas iestādēm.  

Vai ārzemnieks, kuram ir derīga citas Šengenas valsts izsniegta ilgtermiņa (D kategorijas) vīza, var ieceļot Latvijā? 

2010.gada 5.aprīlī ir stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, saskaņā ar kuru ārzemnieks, kuram ir derīga kādas Šengenas valsts izsniegta ilgtermiņa vīza ( D kategorija), var ieceļot un uzturēties citu Šengenas valstu teritorijā līdz 90 dienām 180 dienu laika posmā.

Kādos gadījumos tiek izsniegta vairākkārtēja vīza ?

Vairākkārtēju vīzu var izsniegt ārzemniekam, ja tas pierāda vajadzību ceļot bieži /regulāri un var pamatot šādu nepieciešamību, īpaši gadījumos, kas saistīti ar profesionālo darbību vai ģimenes stāvokļa dēļ un, ja ārzemnieks atbilstoši tiesību aktiem ir izmantojis iepriekšējās vīzas, kā arī pierāda savu godprātību un uzticamību, savu saimniecisko stāvokli izcelsmes valstī un patiesu nodomu atstāt Šengenas dalībvalstu teritoriju, pirms beidzies pieprasītās vīzas termiņš.

Trešās valsts pilsonim ir izsniegta vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, tas ir, vīza, kas nav derīga  visās Šengenas valstīs. Vai šī persona, ņemot vērā, ka robežkontrole uz iekšējām robežām ir atcelta, tomēr var ieceļot valstīs, kur šī vīza nav derīga?

Persona, kurai ir izsniegta vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, drīkst šķērsot tranzītā un uzturēties tikai tajās valstīs, kas norādītas vīzas ielīmē.

Lai arī robežkontrole uz Šengenas līguma dalībvalstu robežām ir atcelta, tomēr tas neizslēdz iespēju, ka personas nelikumīgā atrašanās ārvalstī tiks konstatēta policijas pārbaudes laikā.

Vai Latvijas pārstāvniecības izsniedz tikai Šengenas vīzas?

Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs izsniedz Šengenas vīzas, kas ir derīgas visu Šengenas valstu teritorijā. Maksimālais termiņš, ko ārzemnieks var uzturēties Šengenas telpā ar Šengenas vīzu, ir 90 dienas 180 dienu laika posmā. Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs izsniedz arī vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu un lidostas tranzītvīzas.

Ja ārzemniekam Latvijā ir nepieciešams uzturēties ilgāk par 90 dienām 180 dienu laika posmā, tad viņam atkarībā no situācijas vajag saņemt nacionālo ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju.

Ko nozīmē papildtermiņš - 15 dienas, ja tiek izsniegta vīza?

Vienreizēju un divreizēju vīzu derīguma termiņš ietver arī papildtermiņu – 15 dienas, kas neskar vīzā noteikto uzturēšanās laiku. Tas nozīmē, ka vīzas termiņam, kādu ārzemnieks ir norādījis vīzas pieteikumā, izsniedzot vienreizēju vai divreizēju vīzu, tiek pieskaitītas 15 dienas. Līdz ar to ārzemnieks Šengenas valstu teritorijā var ieceļot un izceļot no tās visa vīzā norādītā derīguma termiņa laikā, taču var uzturēties tik ilgi, cik norādīts vīzas ielīmes sadaļā "Uzturēšanās ilgums".

(Piemēram, ārzemnieks vīzas pieteikumā ir norādījis, ka vēlas ieceļot Šengenas  telpā 01.01., izceļot no tās 10.01. un uzturēties kopā 10 dienas. Vīza  tiks izsniegta ar derīguma termiņu no 01.01. līdz 25.01. ( 01.01.-10.01.+15 dienas). Tas nozīmē, ka ārzemnieks varēs ieceļot un izceļot minētajā laika periodā (t.i. no 01.01. līdz 25.01.), taču uzturēšanās dienu skaits paliks nemainīgs - 10 dienas.

Vai Šengenas vīzu var pagarināt, atrodoties Latvijā?

Šengenas vīzu var pagarināt, ja pastāv nepārvarami apstākļi vai humāni iemesli, kas ārzemniekam liedz atstāt Šengenas teritoriju pirms vīzas derīguma termiņa vai vīzā atļautās uzturēšanās beigām. Šādu pagarinājumu piešķir par brīvu.

Izsniegtās vīzas derīguma termiņu un/vai uzturēšanās ilgumu var pagarināt, ja vīzas turētājs iesniedz pierādījumu par nopietniem personīgiem iemesliem, kas pamato derīguma termiņa vai uzturēšanās ilguma pagarinājumu. Par šādu pagarinājumu iekasē nodevu – EUR 30.

Vīzas pagarina LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Vai tūrisma aģentūra var savu klientu uzdevumā iesniegt pieteikumus vīzu saņemšanai?

Tūrisma aģentūras var savu klientu uzdevumā pārstāvniecībās iesniegt vīzu pieteikumus. Lēmumu par konkrētās tūrisma aģentūras akreditāciju pieņem pārstāvniecības uz vietas. Pārstāvniecībai, pieņemot lēmumu sadarboties ar tūrisma aģentūru, liela nozīme ir tās reputācijai, kas iegūta, strādājot gan ar Latvijas, gan ar citu Šengenas valstu pārstāvniecībām rezidences valstī.   

Vai pēc vīzas atteikuma atkārtoti var iesniegt jaunu vīzas pieteikumu ?

Ja vīza iepriekš ir atteikta, tad jaunu vīzas pieteikumu var iesniegt atkārtoti. Jaunais vīzas pieteikums tiks izskatīts, ņemot vērā visu pieejamo informāciju.