Valsts nodevu un konsulāro maksu cenrādis

02.12.2014. 19:09

PASES un PERSONAS APLIECĪBAS

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Pases izsniegšana

28,46

46,54

75,00

Personas apliecības izsniegšana

14,23

45,77

60,00

Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus

21,34

+

14,23

49,43

85,00

Pases izsniegšana:

1)       bērniem (līdz 20 gadu vecumam)

2)       personai, kura sasniegusi pensijas vecumu

3)       personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību

4)       personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu

14,23

40,77

55,00

Personas apliecības izsniegšana:

1)       bērniem (līdz 20 gadu vecumam)

2)       personai, kura sasniegusi pensijas vecumu

3)       personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību

4)       personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu

7,11

37,89

45,00

Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus:

1)       bērniem (līdz 20 gadu vecumam)

2)       personai, kura sasniegusi pensijas vecumu

3)       personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību

4)       personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu

14,23

+

7,11

43,66

65,00

Informācija par pasēm un personu apliecībām:

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/personu-apliecinosi-dokumenti/pases/pilsona-pase.html

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/personu-apliecinosi-dokumenti/personas-apliecibas.html

Normatīvie akti:

MK 21.02.2012 noteikumi Nr. 133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu”

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

IZZIŅAS no IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA izsniegšana latviešu valodā

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Rakstiskas izziņas sagatavošana (viens dokuments):

2 stundu laikā (par vienu personu)

1 darba dienas laikā (par vienu personu)

5 darba dienu laikā (par vienu personu)

14,94

8,54

4,27

-

-

-

14,94

8,54

4,27

Informācija par valsts nodevu par izziņas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra:

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/informacija-no-iedzivotaju-registra/

Normatīvie akti:

MK 11.12.2007 noteikumi Nr. 844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

IZZIŅAS no IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA izsniegšana svešvalodā

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Rakstiskas izziņas sagatavošana (viens dokuments):

2 stundu laikā (par vienu personu)

1 darba dienas laikā (par vienu personu)

5 darba dienu laikā (par vienu personu)

14,94

8,54

4,27

15,06

11,46

10,73

30,00

20,00

15,00

Normatīvie akti:

MK 11.12.2007 noteikumi Nr. 844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

IZZIŅAS IZSNIEGŠANA (IZŅEMOT IZZIŅU NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA)

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

10 darbdienu laikā (viens dokuments)

1 darbdienas laikā (viens dokuments)

-

-

15,00

30,00

15,00

30,00

Normatīvie akti:

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

IZZIŅAS no SODU REĢISTRA

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Elektroniski:

5 darba dienu laikā

1 darba dienas laikā (izsniedz nākamajā darba dienā)

4,27

12,81

15,00

30,00

19,27

42,81

Pa pastu:

tikai nesteidzamā kārtībā

4,27

30,00 (izprasī-šana)

+

45,00 (sūtīšana)

79,27

Izziņas par (ne)sodāmību tulkošana (krievu / angļu valodā) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā:

5 darba dienu laikā

1 darba dienas laikā (izsniedz nākamajā darba dienā)

5,01

10,02

-

-

5,01

10,02

Informācija par valsts nodevu par izziņu saņemšanu no Sodu reģistra:

http://www.ic.iem.gov.lv/node/152

Normatīvie akti:

MK 25.04.2006 noteikumi Nr. 323 „Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra”

MK 27.08.2013 noteikumi Nr. 656 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

ATGRIEŠANĀS APLIECĪBAS un PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTI

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Atgriešanās apliecības izsniegšana

Pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšana

15,00

-

15,00

Normatīvie akti:

MK 27.03.2012 noteikumi Nr. 223 „Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu”

DOKUMENTU IZPRASĪŠANA

no Latvijas Republikas vai ārvalstu arhīviem

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Dokumentu izprasīšana (viens dokuments)

-

30,00 (izprasī-šana)

+

45,00 (sūtīšana)

75,00

Dokumentu izprasīšana Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem – pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un represētām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), - ja tas nepieciešams viņu personiskajām vajadzībām (viens dokuments)

-

14,00

14,00

Normatīvie akti:

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis

NOTARIĀLĀS DARBĪBAS

Notariālās darbības tiek veiktas tikai ārvalstī pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri par savu dzīvesvietu ārvalstī ir paziņojuši Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Notariālā akta sagatavošana

1)       pilnvara (tikai tāda, kurai nav pastāvīgs saistību raksturs un nav darījuma summa)

2)       apliecinājums par to, ka persona ir dzīva,

3)       pilnvarojuma atsaukšana

10,00

(par 1 dok.)

45,00

(par 1 lpp.)

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

55,00

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

Pirmā izraksta no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana

10,00

(par 1 dok.)

-

10,00

Otrā un turpmāko izrakstu no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana

10,00

(par 1 dok.)

5,00

(par 1 lpp.)

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

15,00

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kā arī tulkotāja paraksta īstuma apliecināšana

10,00

(par 1 dok.)

20,00

(par 1 dok. / parakstu)

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp. / parakstu)

30,00

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp. / parakstu)

Dokumenta tulkojuma citā valodā pareizības apliecināšana

10,00

(par 1 lpp.)

+

10,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

20,00

(par 1 lpp.)

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

30,00

+

15,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

Dokumenta noraksta pareizības apliecināšana

10,00

(par 1 lpp.)

+

10,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

20,00

(par 1 lpp.)

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

30,00

+

15,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

Fizisku un juridisku personu paziņojuma nodošana citām fiziskām un juridiskām personām, kā arī paziņojuma nodošanas apliecinājuma sagatavošana un apliecības izsniegšana

10,00

(par 1 dok.)

20,00

(par 1 lpp.)

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

30,00

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

Dokumenta uzrādīšanas laika apliecināšana

10,00

(par 1 dok.)

20,00

(par 1 lpp.)

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

30,00

+

5,00

(par otro un katru nākamo lpp.)

Notariālas darbības veikšana ārpus pārstāvniecības telpām (viena stunda)

-

30,00

30,00

Normatīvie akti:

MK 18.12.2012 noteikumi Nr. 895 „Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs”

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

DOKUMENTU SŪTĪŠANA

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Dokumentu pārsūtīšana ar pārstāvniecības starpniecību (viens sūtījums)

-

45,00

45,00

Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās:

1)       ar ierakstītu sūtījumu (viens sūtījums) (ne mazāk kā 10 euro par sūtījumu)

2)       ar kurjerpastu (viens sūtījums) (ne mazāk kā 20 euro par sūtījumu)

-

-

min 10,00

min 20,00

Dokumenta nosūtīšana personai ierakstītā sūtījumā Latvijas robežās

-

7,00

7,00

Normatīvie akti:

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

UZAICINĀJUMA NOFORMĒŠANA VIENOTĀS VĪZAS SAŅEMŠANAI

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanai (viens pieprasījums)

-

20,00

20,00

Normatīvie akti:

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

CIVILSTĀVOKĻA AKTI

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana vai atjaunošana

7,00

-

7,00

Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšana

7,00

-

7,00

Normatīvie akti:

MK 24.09.2013 noteikumi Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

Laulības reģistrācija (telpu noformēšana laulības noslēgšanai pārstāvniecībā):

1)       ar ceremoniju

2)       bez ceremonijas

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta ceturtās daļas 1.punktu pārstāvniecība reģistrē ārvalstīs dzīvojošu Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulību gadījumā, ja līgavaiņa vai līgavas dzīvību apdraud slimība, vai citos steidzamos gadījumos, ja laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā vai attiecīgajā ārvalstī nav iespējama.

14,00

14,00

140,00

70,00

154,00

84,00

Normatīvie akti:

MK 24.09.2013 noteikumi Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa

71,14

45,00

116,14

Normatīvie akti:

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

PILSONĪBAS un NEPILSOŅA STATUSA JAUTĀJUMI

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana politiski represētai personai, I grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

21,34

7,11

-

45,00

45,00

45,00

66,34

52,11

45,00

Informācija par pilsonības jautājumiem:

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilsonība-un-pilsonības-reģistrācija.html

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilsonība-un-pilsonības-reģistrācija/pilsonības-reģistrācija/

Informācija par atteikšanos no nepilsoņa statusa:

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/nepilsona-bezvalstnieka-statuss/latvijas-nepilsona-statuss-iegusana/atteiksanas-no-nepilsona-statusa.html

Normatīvie akti:

MK 24.09.2013 noteikumi Nr. 1004 „Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības atjaunošanu”

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

30 dienu laikā:

10 darbdienu laikā:

5 darbdienu laikā:

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa un PUA saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam:

30 dienu laikā:

10 darbdienu laikā:

5 darbdienu laikā:

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana alternatīvo statusu saņēmušam ārzemniekam, viņa laulātajam, alternatīvo statusu saņēmuša ārzemnieka vai viņa laulātā nepilngadīgajam bērnam vai apgādībā esošai personai vai ārzemniekam, kurš pieprasa TUA saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 27.punktu:

30 dienu laikā:

10 darbdienu laikā:

5 darbdienu laikā:

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš pieprasa TUA saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktu, un viņa ģimenes loceklim:

30 dienu laikā:

10 darbdienu laikā:

5 darbdienu laikā:

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana saskaņā ar Imigrācijas likuma 33.panta pirmās daļas 2.punktu:

90 dienu laikā:

45 dienu laikā:

10 darbdienu laikā:

99,60

241,89

384,18

71,14

213,43

355,72

21,34

42,69

64,03

142,29

284,57

426,86

142,29

284,57

426,86

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

169,60

311,89

454,18

141,14

283,43

425,72

91,34

112,69

134,03

212,29

354,57

496,86

212,29

354,57

496,86

Informācija par uzturēšanās atļaujām:

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/

Normatīvie akti:

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1034 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

KONSULĀRĀ PAKALPOJUMA SNIEGŠANA ĀRPUS PĀRSTĀVNIECĪBAS IZBRAUKUMA SESIJAS IETVAROS

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Viens pieprasījums

-

15,00

15,00

Normatīvie akti:

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1032 „Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis”

VIETĒJĀS PIEROBEŽAS SATIKSMES ATĻAUJAS

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana

20,00

-

20,00

Normatīvie akti:

MK 28.06.2011 noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību”

VĪZAS

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Valsts nodeva par nacionālās ilgtermiņa vīzas (D kategorija) pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu:

1)       vienreizējā un divreizējā vīza:

a.        bezskaidras naudas norēķins

b.       skaidrā naudā

2)       daudzkārtējā vīza:

a.        bezskaidras naudas norēķins

b.       skaidrā naudā

61,18

60,00

85,37

85,00

-

-

-

-

61,18

60,00

85,37

85,00

Samazinātā valsts nodevas likme par Šengenas vienotās vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

35,00

-

35,00

Valsts nodeva par Šengenas īstermiņa vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu (15 dienu laikā):

1)       īstermiņa vīza (C kategorija)

2)       īstermiņa vīza (C kategorija) bērniem, kas vecāki par 6 gadiem un jaunāki par 12 gadiem

3)       lidostas tranzītvīza (A kategorija)

4)       vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)

60,00

35,00

60,00

60,00

-

-

-

-

60,00

35,00

60,00

60,00

Valsts nodeva par Šengenas īstermiņa vīzām (C kategorija) to valstu pilsoņiem, ar kurām Eiropas Kopienai ir līgumi par vīzu atvieglinātu izsniegšanu (vienreizēja vīza, divreizēja vīza, daudzkārtēja vīza):

1)       Krievijas Federācija[1]:

a.        10 dienu laikā

b.       3 dienu laikā

2)       Ukraina[2]:

a.        10 dienu laikā

b.       3 dienu laikā

3)       Moldovas Republika[3]:

a.        10 dienu laikā

4)       Gruzija[4]:

a.        10 dienu laikā

5)       Bosnija un Hercegovina[5]:

a.        10 dienu laikā

6)       Melnkalnes Republika[6]:

a.        10 dienu laikā

7)       Serbijas Republika[7]:

a.        10 dienu laikā

8)       Albānijas Republika[8]:

a.        10 dienu laikā

9)       Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika[9]:

a.        10 dienu laikā

10)   Armēnijas Republika[10]:

a.        10 dienu laikā

35,00

70,00

35,00

70,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,00

70,00

35,00

70,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Tiesību un normatīvie akti:

MK 01.10.2013 noteikumi Nr. 1034 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”

Saite uz Eiropas Kopienas nolīgumiem par vīzu atvieglotu izsniegšanu ar trešajām valstīm:

http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/Iecelosana-Latvija/noligumi/

DOKUMENTU ĪSTUMA APLIECINĀŠANA (LEGALIZĀCIJA)

Valsts nodeva euro

Konsulārā maksa euro

Kopā euro

Valsts nodeva par publiska dokumenta legalizāciju 2 darbdienu laikā

14,23

-

14,23

Normatīvie akti:

MK 20.03.2012 noteikumi Nr. 187 „Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju”

Grozījumi Konsulārajā reglamentā (stājas spēkā 01.01.2014):

20.1 pants. Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs valsts nodevu un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem iekasē euro un ārvalstu valūtā. Valsts nodevas un maksas par konsulārajiem pakalpojumiem apmēru ārvalstu valūtā nosaka reizi ceturksnī, konvertējot attiecīgajos normatīvajos aktos euro norādīto summu saskaņā ar iepriekšējā ceturksnī grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursa vidējo vērtību. Iekasējamo summu noapaļo uz augšu līdz veselam skaitlim vai ar precizitāti līdz 5; 10; 50; 100 un tamlīdzīgi atbilstoši izmantojamās valūtas specifikai.”

22

(19.09.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)[1] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem

[2] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu

[3] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu

[4] Eiropas Savienības un Gruzijas Nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu

[5] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

[6] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

[7] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

[8] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

[9] Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

[10] Nolīgums starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu