Latvijas pasu un personu apliecību izsniegšana

27.02.2019. 18:40

 

SAMAKSA PAR PAKALPOJUMIEM!

Samaksa par pakalpojumu vēstniecībā iespējams veikt tikai ar maksājumu karti. Samaksu var veikt arī cita persona ar savu maksājuma karti – šajā gadījumā šīs personas klātbūtne Konsulārajā nodaļā ir obligāta (personai obligāti jāuzrāda pase/ID karte).

_____

No 2017. gada 20. novembra ceļošanai vairs nav derīgas Latvijas pilsoņu pases, kas izdotas laikaposmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadi, un Latvijas nepilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 1997. gada 10. aprīļa līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadi.

_____

PIE DOKUMENTU IESNIEGŠANAS VAI SAŅEMŠANAS LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRAJĀ NODAĻĀ

JĀUZRĀDA PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS - PASE VAI eID KARTE

Pieraksts pases/eID kartes noformēšanai pieejams šeit

Kādos gadījumos ir jāpiesakās pases vai/un personas apliecības noformēšanai

Kur var pieteikties pases vai/un personas apliecības noformēšanai

Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai noformētu pasi vai/un personas apliecību

Cik ātri tiek noformēta pase vai/un personas apliecība

Samaksa par personu apliecinošu dokumentu noformēšanu

Bērnu datu ierakstīšana vecāku pasēs

Informācija ceļotājiem

Fotogrāfijas

Pirkstu nospiedumi

Paraksts

Pasu derīgumu termiņi

Personu apliecību derīgumu termiņi

Jautājumi un atbildes par personas apliecību

 Kādos gadījumos ir jāpiesakās pases vai/un personas apliecības noformēšanai

Dokumenti Latvijas personu apliecinoša dokumenta noformēšanai vēstniecībā tiek pieņemti šādos gadījumos:

1. Personu apliecinoša dokumenta pirmreizēja izsniegšana;

2. Iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis;

3. Iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai nederīgs, jo:

- mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

- mainījies personas tiesiskais statuss;

- personu apliecinošā dokumentā ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt personu apliecinošā dokumenta turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai personu apliecinošais dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;

- personu apliecinošā dokumentā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;

- mainījušās personu apliecinošā dokumentā norādītās ziņas par tā turētāju vai konstatētas neprecizitātes tā ierakstos;

- personu apliecinoša dokumenta turētājs rakstiski ir ziņojis par dokumenta zudumu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, bet dokuments ir atrasts;

- beidzies personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņš;

4. Persona vēlas saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu, jo mainījies personas izskats;

5. Iepriekšējais personu apliecinošais dokuments nav derīgs ceļošanai;

6. Persona vēlas saņemt jaunu pasi derīgas iepriekšējā parauga pases vietā;

7. Persona vēlas saņemt otru cita veida personu apliecinošu dokumentu;

8. Uzturēšanās atļaujas reģistrācija;

9. Uzturēšanās atļaujas atkārtota izsniegšana

 Kur un kā var pieteikties pases vai/un personas apliecības noformēšanai

Pieteikties un saņemt pasi vai/un personas apliecību var Īrijā - Latvijas Republikas vēstniecībā Dublinā vai Latvijā - PMLP teritoriālajā nodaļā.

·         Persona, kura uzturas ārvalstī, personu apliecinoša dokumenta (izņemot Savienības pilsoņa personas apliecību vai uzturēšanās atļauju) izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz vai uzrāda Latvijas pārstāvniecībā un personu apliecinošu dokumentu saņem tajā pārstāvniecībā, kurā persona iesniedza vai uzrādīja dokumentus.

·         Personām, kuras ir vecākas par 15 gadiem, ir jāpiesakās pasei vai/un personas apliecībai personīgi.

·         Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, ir jāierodas vēstniecībā kopā ar vecāku vai aizbildni (Latvijas pilsoni/nepilsoni vai citas ES dalībvalsts pilsoni), kam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt personas vecāka notariāli apliecinātu pilnvaru.

·         Gadījumā, ja par personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus pases vai/un personas apliecības izsniegšanai iesniedz vecāks, kurš ir ārvalstnieks (nav ES dalībvalsts pilsonis), viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis/nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu dokumentu iesniegšanai un / vai pases vai/un personas apliecības saņemšanai.

 Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai noformētu pasi vai/un personas apliecību

Lai saņemtu pasi vai/un personas apliecību sakarā ar to, ka pase vai/un personas apliecība kļuvusi lietošanai nederīga vai persona vēlas nomainīt vecā parauga pasi pret jauno pasi, jāiesniedz šādi dokumenti:

·         apmaināmā pase vai/un personas apliecība;

·         bērniem līdz 5 gadu vecumam - 1 fotogrāfija (35mm X 45mm);

·         samaksa par pakalpojumu.

Personai līdz 15 gadu vecumam dokumentus pasei un/vai eID kartei iesniedz vecāks (Latvijas pilsonis/nepilsonis vai citas ES dalībvalsts pilsonis), uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Personai, kura vēlas mainīt pasi vai/un personas apliecību sakarā ar uzvārda maiņu pēc laulības noslēgšanas Īrijā, vispirms ir jāpaziņo par savu laulību, ierodoties vēstniecībā un iesniedzot laulības apliecību un abu laulāto pases. Pases vai/un personas apliecības maiņai varēs pieteikties tikai pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas Latvijas iedzīvotāju reģistrā. Gadījumā, ja uzvārda rakstība latviešu valodā ir atšķirīga no uzvārda rakstības oriģinālvalodā, iesniedzot dokumentus pases vai/un personas apliecības noformēšanai, ir jāuzrāda laulības apliecība.

Lai nokārtotu Latvijas pasi vai/un personas apliecību Īrijā dzimušam bērnam, pirms pases vai/un personas apliecības dokumentu iesniegšanas ir jāveic Īrijā dzimuša bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni. Dokumenti pases vai/un personas apliecības noformēšanai vēstniecībā var tikt iesniegti tikai pēc tam, kad bērns ir atzīts par Latvijas pilsoni un viņam ir piešķirts Latvijas personas kods.

Lai saņemtu pasi vai/un personas apliecību sakarā ar to, ka pase vai/un personas apliecība ir bojāta, nozaudēta, nozagta vai iznīcināta, 30 dienu laikā pēc attiecīgā nosacījuma iestāšanās vai konstatēšanas ir jāiesniedz šādi dokumenti:

·         Paziņojums par pases vai/un personas apliecības zudumu;

·         izziņa no policijas (par to, ka pase vai/un personas apliecība ir zudusi vai nozagta);

·         paziņojums par notikumu ar dokumentu;

·         samaksa par pakalpojumu.

 

 

Cik ātri tiek izsniegta pase vai/un personas apliecība

Kaut gan pasu un personas apliecību pieteikumi tiek iesniegti vēstniecībā, pašas pases un personas apliecības tiek izgatavotas Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldē.

Personu paliecinošu dokumentu saņemšanas termiņš ir 4-5 nedēļas parastā kārtībā (pases un personas apliecības tiek noformētas 10 darba dienu laikā) vai arī 2-3 nedēļas steidzamā kārtā (pases un personas apliecības tiek formētas 2 darba dienu laikā). Papildus vēstniecībā dokumentu pārsūtīšanas laiks 2-3 nedēļas.

 

 

Samaksa par pasu vai/un personas apliecību noformēšanu (tikai ar bezskaidras naudas maksājumu)

Cenrādis:

PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU NOFORMĒŠANA bērniem (līdz 20 g.v.), personām, kas sasniegušas pensijas vecumu, pensionāram (uzrādot pensionāra apliecību), I un II grupas invalīdam

10 darba dienās (jāpieskaita 2-3 nedēļas dokumentu pārsūtīšanai)

Personu apliecinoši dokumenti

Konsulārā
nodeva

Valsts
nodeva

Kopā

1. Samaksa par pases noformēšanu

€ 45

€ 14.23

€ 59.23

2. Samaksa par personas apliecības noformēšanu

€ 45

€ 7.11

€ 52.11

3. Samaksa par pases un personu apliecinoša dokumenta vienlaicīgu noformēšanu

€ 45

€ 21.34

€ 66.34

 
Steidzamā kārtā:

PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU NOFORMĒŠANA bērniem (līdz 20 g.v.), personām, kas sasniegušas pensijas vecumu, pensionāram (uzrādot pensionāra apliecību), I un II grupas invalīdam

2 darba dienās (jāpieskaita 1-2 nedēļas dokumentu pārsūtīšanai)

Personu apliecinoši dokumenti

Konsulārā
nodeva

Valsts
nodeva

Kopā

1. Samaksa par pases noformēšanu

€ 45

€ 28.46

€ 73.46

2. Samaksa par personas apliecības noformēšanu

€ 45

€ 14.23

€ 59.23

3. Samaksa par pases un personu apliecinoša dokumenta vienlaicīgu noformēšanu

€ 45

€ 42.69

€ 87.69

 

PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU NOFORMĒŠANA pieaugušajiem

10 darba dienās (jāpieskaita 2-3 nedēļas dokumentu pārsūtīšanai)

Personas apliecinoši dokumenti

Konsulārā
nodeva

Valsts
nodeva

Kopā

1. Samaksa par pases noformēšanu

€ 45

€ 28.46

€ 73.46

2. Samaksa par personas apliecības noformēšanu

€ 45

€ 14.23

€ 59.23

3. Samaksa par pases un personu apliecinoša dokumenta vienlaicīgu noformēšanu

€ 45

€ 35.57

€ 80.57

 
Steidzamā kārtā:

PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU NOFORMĒŠANA pieaugušajiem

2 darba dienās (jāpieskaita 2-3 nedēļas dokumentu pārsūtīšanai)

Personu apliecinoši dokumenti

Konsulārā
nodeva

Valsts
nodeva

Kopā

1. Samaksa par pases noformēšanu

€ 45

€ 56.91

101.91

2. Samaksa par personas apliecības noformēšanu

€ 45

€ 28.46

73.46

3. Samaksa par pases un personu apliecinoša dokumenta vienlaicīgu noformēšanu

€ 45

€ 71.15

116.15

  

 Bērnu datu ierakstīšana vecāku pasēs

Ziņas par bērniem līdz 18 gadiem var tikt ierakstītas vecāku pasēs tikai pēc attiecīgo ziņu iekļaušanas Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā.

Ziņas par bērniem var tikt ierakstītas kā ar Latvijas Republikas personas kodu (gadījumā, ja bērns ir atzīts par Latvijas pilsoni un viņam ir piešķirts personas kods) tā arī bez personas koda (gadījumā, ja bērnam ir Īrijas vai citas valsts pilsonība un nav piešķirts Latvijas personas kods). Par bērnu datu ierakstīšanu vecāku pasēs tiek iekasēta konsulārā nodeva par dokumentu pārsūtīšanu 45,- eiro apmērā.

  Latvijas pilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 2002.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, un nepilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 1997.gada 10.aprīļa līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, sākot ar 2010.gada 1.novembri nav derīga ceļošanai, izņemot ceļošanu uz Šengenas līguma valstīm.

Minētās pases nav derīgas ceļošanai uz Īriju.

  

Fotogrāfijas

Fotografēšana notiek vēstniecībā uz vietas pieteikuma noformēšanas laikā. Tas neattiecas uz bērniem līdz 5 gadu vecumam. Bērniem līdz 5 gadu vecumam ir jāierodas vēstniecībā kopā ar vecāku, līdzi ņemot 1 fotogrāfiju. Vēstniecības darbinieki uz vietas pārliecināsies par bildes atbilstību personai un noformēs pases pieteikumu. Pases pieteikuma noformēšanas brīdī persona var iepazīties ar pases pieteikumā iekļauto informāciju, lai pārliecinātos par tās pareizību.

  

Pirkstu nospiedumi

Tiks noņemti vai/un personas apliecības pieteikuma brīdī personām no 12 gadu vecuma.

Paraksts

Pases vai/un personas apliecības pieteikumā ir jāparakstās personām no 10 gadu vecuma.

  

Pases derīguma termiņi

·         personai līdz 5 gadu vecumam – uz 2 gadiem vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par 2 gadiem, bet ne ilgāku par 5 gadiem;

·         personai no 5 gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam – uz 5 gadiem;

·         personai no 20 gadu vecuma – uz 10 gadiem

  Personas apliecību derīguma termiņi

personai līdz 5 gadu vecumam – uz 2 gadiem vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par 2 gadiem, bet ne ilgāku par 5 gadiem;

personai no 5 gadu vecuma - uz 5 gadiem

Savienības pilsoņa personas apliecību vai uzturēšanās atļauju viņa ģimenes loceklim, kurš nav Savienības pilsonis, izdod ar derīguma termiņu pieci gadi, ja vien lēmumā par Savienības pilsoņa personas apliecības vai viņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas izsniegšanu nav norādīts cits termiņš.

Bezvalstnieka ceļošanas dokumentu izdod uz diviem gadiem.

Bēgļa ceļošanas dokumentu vai ceļošanas dokumentu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, izdod ar šādu derīguma termiņu:

personai līdz piecu gadu vecumam – uz diviem gadiem vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;

personai no piecu gadu vecuma – uz pieciem gadiem.

Uzturēšanās atļauju izdod uz lēmumā par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu norādīto termiņu, bet ne ilgāku par pieciem gadiem.

 Jautājumi un atbildes par personas apliecību