Προσωπικό της Πρεσβείας

02.08.2018. 08:20

κ.Māris Klišāns
Πρέσβης

 κ.Ģirts Jaunzems,
Σύμβουλος Πρεσβείας