Προσωπικό της Πρεσβείας

26.02.2020. 16:48

κ.Māris Klišāns
Πρέσβης

 κ.Ģirts Jaunzems,
Σύμβουλος Πρεσβείας