Iesnieguma forma

27.02.2013. 19:47
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei


_____________________
vārds, uzvārds

______________________
personas kods

______________________
adrese

____________________


iesniegums.Lūdzu iekļaut datus par manu meitu/dēlu (vajadzīgo pasvītrot)

___________________________________________________ (vārds, uzvārds, dzimšanas datums)

Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā kā Latvijas Republikas pilsoni.

________ Datums

____________ Paraksts