Latvijas diplomātiskā un konsulārā
dienesta darbinieki okupācijas gados

Avoti un izmantotie izdevumi