R. Liepiņa vēstule dienesta vadītājam K. Zariņam par Latvijas valsts īpašumu Berlīnē lietu kārtošanu. Ludvigsburga, 27.05.1959. (J. Rops /J. von der Ropp/ - Latvijas sūtniecības gruntsgabala Berlīnē pilnvarotais pārvaldnieks).
ĀMA-LA, 408. k.