R. Liepiņa vēstule dienesta vadītājam A. Dinbergam par Latvijas sūtniecības nama Helsinkos īpašnieka maiņu 1973. gadā. Pielikumā - nama fasādes plāns. Ludvigsburga, 20.02.1974.
LVVA, 293. f., 1. apr., 5000. l., 1., 3. lp.