Sarkanā Krusta Starptautiskās komitejas Palīdzības sniegšanas daļas ģenerālsekretāra ziņojums J. Feldmanam par līdzekļu piešķiršanu latviešu bēgļiem. Ženēva, 05.01.1950.
LVVA, 293.f., 1262.l., 96.lp.