Ja spēkā stājas Izstāšanās līgums

04.03.2019. 14:22
  • Latvijas pilsoņi, kas līdz breksita brīdim vai pārejas perioda beigām būs uzturējušies AK ilgāk par 5 gadiem, varēs pieteikties uz pastāvīgo statusu (settled statuss);
  • Latvijas pilsoņi, kas būs AK likumīgi uzturējušies mazāk par 5 gadiem, tostarp Latvijas pilsoņi, kas AK ar mērķi tur uzturēties ieradīsies līdz 2020. gada 31. decembrim, varēs pieteikties uz pagaidu statusu (pre-settled statuss).

Informācija par reģistrācijas sistēmu “settled status” un “pre-settled status” ir pieejama vietnē https://www.gov.uk/…/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-…

Papildus informācija Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē mājaslapā

Abos gadījumos Izstāšanās līgums personu aizsargās personas dzīves garumā. Arī ES pilsoņu ģimenes locekļi, kuri likumīgi dzīvoja kopā ar ES pilsoni AK vai ES 27 valstīs pārejas perioda beigās, varēs palikt valstī saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi pastāvēja pirms breksita. Personām būs nepieciešams iegūt AK iestādē (Home Office) apliecinājumu uzturēšanās tiesiskumam. Attiecīgi ģimenes locekļi tiks uzskatīti par likumīgiem rezidentiem un aizsargāti ar Izstāšanās līgumu, neatkarīgi no viņu valstspiederības.

Izstāšanas līgumam stājoties spēkā, automātiski piemērojas pārejas perioda nosacījumi, kas ļaus ES, tostarp Latvijas, pilsoņiem izmantot tiesības brīvi pārvietoties līdz 2020. gada 31. decembrim. Attiecīgi Latvijas pilsoņi varēs brīvi doties uz AK, piemēram, lai strādātu, vai pārcelties uz dzīvi pie laulātā. 

  • ES pilsoņi saglabās tiesības uz pensiju un pabalstu koordinēšanu, kārtībā kā to šobrīd paredz ES tiesību akti.

NB! Izstāšanās līgums paredz sekojošu pabalstu pārnesi: vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas, priekšlaicīgās pensijas, atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, bezdarbnieka pabalstus, slimības pabalstus, maternitātes un paternitātes pabalstus, apbedīšanas pabalstus (t.i., pabalsti, kas aizstāj ienākumus), kā arī pabalsti, kas tiek saņemti papildus tiem pabalstiem, kas aizstāj ienākumus – bērnu pabalsti, aizbildņu pabalsti (guardians allowance), pabalsts par apgādībā esošu bērnu (child tax credit), kā arī vecuma pabalsts apkures izdevumu segšanai ziemas laikā (winter fuel allowance).

  • ES pilsoņi varēs turpināt izmantot veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanas mehānismu, ko paredz Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un S1 veidlapa, kas paredzēta nodarbinātajiem;
  • ES 27 dalībvalstu pilsoņi, kas līdz pārejas perioda beigām būs uzsākuši studēt AK augstskolās:

- varēs noslēgt studijas, saglabājot studiju maksu, kas noteikta studijas uzsākot;

- baudīs tās pašas tiesības kā AK pilsoņi attiecībā uz studiju kredītiem;

- studiju kārtība AK reģionālās pārvaldībās, piemēram, Velsā un Skotijā, turpināsies saskaņā ar reģionālo pārvaldību noteikto kārtību.