Aspekti, kurus uzņēmējiem AK vērts izvērtēt

22.07.2020. 12:41

Eiropas Komisijas informācija - kā sagatavoties breksitam

Eiropas Komisijas paziņojums par gatavošanos ES-AK pārejas perioda beigām un jaunajai situācijai sākot ar 2021. gada 1. janvāri

Eiropas Komisijas paziņojumi par gatavību nozarēs  

Eiropas Komisijas muitas rokasgrāmata uzņēmumiem 

Datu valsts inspekcijas informācija par personas datu nodošanu uz AK

Eiropas Komisijas kontrolsaraksts uzņēmējiem, kas darbojas ES un AK, lai palīdzētu sagatavoties no deal breksita scenārijam

AK valdības ceļvedis ES uzņēmējiem, kuri tirgosies ar AK pēc breksita

AK valdības paziņojums par importa kontroles piemērošanu ES precēm pēc pārejas perioda beigām

Pārejas perioda laikā līdz 2020. gada 31. decembrim uz AK turpinās attiekties ES tiesības un AK būs saistoši ES starptautiskie līgumi, t.sk. tirdzniecības līgumi. Šajā laikā AK joprojām būs daļa no ES Vienotā tirgus un Muitas Savienības. Attiecīgi tirdzniecībā ar AK izmaiņas līdz 2020. gada beigām nav gaidāmas.

Savukārt, pēc pārejas perioda beigām situācija mainīsies. Daži aspekti, kurus jāizvērtē, īpaši ar skatu uz pārejas perioda beigām:

 

Atbildība piegādes ķēdē

Saskaņā ar ES tiesību aktiem par produktiem, pēc pārejas perioda beigām, preces no AK tiks uzskatītas par importa precēm. Attiecīgi uz tām attieksies importa noteikumi kā uz citu trešo valstu precēm.

 

Sertifikāti, licences un atļaujas

ES nozīmes sertifikāti, licences un atļaujas, kuras izdevusi AK iestāde vai AK bāzēta iestāde, vairs nebūs spēkā pēc pārejas perioda beigām. AK izdotiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām nepieciešams saņemt ekvivalentus ES 27 dalībvalstu iestāžu izdotus sertifikātus, licences un atļaujas vai arī tos pārnest vai iegūt jaunus. Tāpat jāpievērš uzmanība Latvijā izdoto sertifikātu u.c. dokumentu derīguma termiņa izmaiņām AK pēc pārejas perioda beigām (piemēram, sociālās drošības jomā A1 sertifikāts).

 

Muitas procedūras, PVN un akcīzes nodokļi 
Pēc pārejas perioda beigām muitas procedūras, PVN un akcīzes nodokļi precēm no AK tiks attiecināti kā uz precēm no trešajām valstīm.  Savukārt ar AK plāniem attiecībā uz ES precēm var iepazīties AK valdības 10. februāra  paziņojumā. Saskaņā ar to precēm, kas no ES tiks ievestas Lielbritānijā (visā AK teritorijā, izņamot Ziemeļīriju), pēc pārejas perioda beigām tiks piemērota importa kontrole. Uzņēmēji tiek aizināti laicīgi gatavoties jaunajiem apstākļiem, t.sk. pārliecināties, vai ir pieejams EORI numurs (Economic Operators Registration and Identification number) - uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numurs.

 

Izcelsmes noteikumi
Eksportējot preces uz trešajām valstīm, ar kurām ES noslēgts Brīvās tirdzniecības līgums, uzņēmējiem iespējams saņemt atvieglotas tarifa likmes produktiem, kuru sastāvā ir noteikta daudzuma ES izcelsmes materiālu. Jāņem vērā, ka pēc pārejas perioda beigām AK izcelsmes materiāli vairs neklasificēsies kā ES izcelsmes, tādejādi ietekmējot iespēju galaproduktam klasificēties kā ES izcelsmes produktam.

 

Aizliegumi un ierobežojumi importa un eksporta precēm
ES stingri regulē atsevišķu produktu, piemēram, dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu, augu un augu produktu, importu un eksportu uz trešajām valstīm. Atsevišķiem produktiem nepieciešamas speciālas atļaujas, piemēram, radioaktīviem materiāliem, atkritumiem, ķimikālijām. Pēc pārejas perioda beigām šāda veida produktiem, kas nāk no AK vai paredzēti eksportam uz AK, būs jāatbilst šiem noteikumiem, t.sk. aizliegumiem un ierobežojumiem, kas attiecas uz trešajām valstīm.

 

Personas datu apmaiņa
Šobrīd ES un AK starpā norit brīva personas datu apmaiņa, taču pēc pārejas perioda datu nodošanu ES un AK starpā regulēs ES tiesiskais ietvars par personas datu nodošanu trešajām valstīm. Šis ietvars piedāvā vairākas iespējas datu nosūtīšanai uz trešajām valstīm gadījumā, ja tiek nodrošinātas atbilstošas garantijas (saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu) un gadījumā, ka šādu garantiju nav - ja datu subjekts līguma izpildei ir devis nepārprotamu piekrišanu, līguma izpildei, likumīgu prasību izpildei vai būtisku sabiedrības interešu dēļ. 

 

Juridiskās saistības
Uzņēmumiem, kuriem noslēgti līgumi ar AK uzņēmumiem vai privātpersonām, ieteicams pārbaudīt līgumu, tostarp piemērojamā likuma un tiesas valsts noteikumus. Jāņem vērā, ka pēc pārejas perioda beigām, ar atsevišķiem Izstāšanās līgumā paredzētiem izņēmumiem, uz AK vairs neattieksies ES ietvaros saskaņotie tiesvedību procesuālie notikumi, tostarp atvieglota spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās.

 

Finansiālās saistības
Britu sterliņu mārciņas kursa pazemināšanās (pret eiro), tiešā veidā ietekmē Latvijas eksportētājus. Lai izvairītos no sterliņu māciņas kursa svārstību radītajiem riskiem un papildus izmaksām, eksportētāji var izmantot finanšu instrumentus. Minētās valūtas kursa svārstības varētu veicināt jaunu tirdzniecības ķēžu izveidi – jaunus piegādātājus un preču noietu caur/eksportu uz citām ES dalībvalstīm.