Latvijas saistības un ieguvumi PTO

22.01.2019. 12:49

Latvijai vēsturiski ir bijusi nozīmīga loma tirdzniecības sakaru veicināšanā reģionā. Tādēļ pēc neatkarības atgūšanas Latvijas integrācija daudzpusējās tirdzniecības struktūrās bija likumsakarīgs process.

Iestājoties PTO, Latvija uzņēmās saistības preču tirgus pieejamības jomā, nosakot ievedmuitas tarifu maksimālo līmeni jeb "griestus".

Lauksaimniecības preču ievedmuitas sarunu procesā tika nosacīti iedalītas trijās grupās:

  • preces, kuras Latvijā neražo (un nevar ražot mūsu klimata zonā). Tām ievedmuitas lielums ir 0% vai nedaudz lielāks.
  • lauksaimniecības preces, kuras Latvijā ražo, bet nepietiekamā daudzumā vai vienveidīgā sortimentā (ievedmuitas griesti tika noteikti 10-30%).
  • jūtīgās preces, kuras Latvijā ražo, un kurām nepieciešama tirgus aizsardzība, piemēram, piens un piena produkti, gaļa un gaļas produkti, cukurs, olas, dārzeņi, atsevišķi zivju produktu veidi u.c. Šīm precēm ievedmuitas tarifu griesti tika noteikti virs 30%.

Tāpat Latvija uzņēmās saistības lauksaimniecības subsīdiju jomā. Tas nenozīmēja subsīdiju atcelšanu, bet gan noteikumus, kādā veidā subsīdijām paredzētā nauda tiek izlietota. Pēc Latvijas iestāšanās PTO lauksaimniecības atbalstam paredzētos līdzekļus nedrīkst izmaksāt eksporta subsīdijās. Tomēr, šos līdzekļus var izmaksāt vairākos citos subsīdiju veidos, kas nozīmē to, ka pastāv alternatīvas, kā atbalstīt vietējos zemniekus. Subsīdijas nedrīkst pārsniegt noteiktu līmeni kāda viena noteikta produkta atbalstam – t.i. nevar tērēt līdzekļus tikai viena vai dažu produktu pārmērīgai subsidēšanai.

Latvija uzņēmās noteiktas saistības pakalpojumu tirdzniecībā, kas paredz ārvalstu ieguldītāju nediskrimināciju attiecībā pret vietējiem ieguldītājiem un pakalpojumu sniedzējiem, ieguldot Latvijas pakalpojumu industrijā, kā arī tiesības piegādāt pakalpojumus pāri robežai. Tas pilnībā atbilda jau tobrīd pastāvošajai atvērtajai Latvijas investīciju un pakalpojumu tirdzniecības politikai, un bija īpaši svarīgi tādēļ, ka Latvija ir pakalpojumu eksportētāja.

Latvijas iestāšanās PTO nosacījumi ir apkopoti:

  • Protokolā par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (latviešu un angļu valodā);
  • Latvijas preču saistību un koncesiju grafikā (angļu valodā);
  • Latvijas pakalpojumu īpašo saistību grafikā (angļu valodā).

Latvijai kā mazai valstij, kuras ietekme uz globāliem ekonomiskiem un politiskiem procesiem ir niecīga, ir izdevīgi būt lielas ekonomiskas organizācijas dalībvalstij, tādējādi iegūstot lielāku ietekmi dažādu domstarpību un strīdu risināšanā, kas var rasties tirdzniecībā un ar tirdzniecību saistītajos jautājumos.

Ieguvumi no dalības PTO

  • Investīciju piesaiste: Makroekonomiskā jomā iestāšanās PTO nozīmē ilgtermiņa pozitīvu efektu ārvalstu investīciju pieplūduma veidā. Dalība PTO nozīmē, ka Latvijā ražotās preces nesastapsies ar diskrimināciju eksporta tirgos (muitas tarifi, subsīdijas, standarti un citi tirdzniecības noteikumi) citās PTO dalībvalstīs. Protams, arī Latvijā pastāvošo muitas šķēršļu samazināšana un ārējās tirdzniecības procedūru vienkāršošana padarīja nelielo Latvijas tirgu pievilcīgāku ārvalstu investoriem, vienlaikus nodrošinot izeju uz citiem tirgiem un nosacījumus izejvielu ievešanai un preču pārstrādei;
  • Reformu īstenošana: Dalība PTO ir nozīmīgs stabilizējošs faktors valstu pārejai uz tirgus ekonomiku un piešķir neatgriezeniskumu jau veiktajām reformām plašā tautsaimniecības sektorā, kas saistīts ar ārējo tirdzniecību un investīcijām. PTO principu ievērošana nepieļauj populistisku naudas izšķiešanu pasākumiem, kas nedod nekādu ekonomisku efektu, ir dārgi nodokļu maksātājiem un samazina ražotāju konkurētspēju ārējos tirgos;
  • Tiesiska stabilitāte: Neskatoties uz to, ka pasaulē veidojas sazarots brīvās tirdzniecības līgumu tīkls, valstis tomēr izvēlas par savu prioritāti dalību PTO. Galvenokārt tas notiek tāpēc, ka PTO ir likumu un normu kopums, kas dod pārliecību par tirdzniecības partnera likumdošanas stabilitāti un tajā skaitā spēju pildīt brīvās tirdzniecības līgumos noteiktās saistības. PTO ir sava veida "kvalitātes zīmogs" valstij, kas integrējas starptautiskajā darba dalīšanas sistēmā;
  • Ekonomiskā sadarbība: PTO ir alternatīva sekmīgu tirdzniecības attiecību veidošanai ar valstīm ar dažādu ekonomisko attīstību. PTO dod garantiju tirdzniecības attiecību stabilai attīstībai, neietekmējoties no politiskiem apsvērumiem. Tas ir īpaši svarīgi tirdzniecības attiecībās ar Krieviju un citām NVS valstīm, tādēļ Latvija atbalsta šo valstu pievienošanos PTO.