PTO daudzpusējās tirdzniecības liberalizācijas (Doha Development Agenda) sarunas

22.01.2019. 12:47

2001. gada novembrī Kataras galvaspilsētā Dohā PTO 4. Ministru konferencē laikā PTO dalībvalstis uzsāka jaunu daudzpusējo tirdzniecības sarunu raundu – Dohas Attīstības sarunu raundu (Doha Development Agenda – DDA), lai vienotos par tālāku tirdzniecības liberalizāciju un efektīvākiem tirdzniecības noteikumiem pasaulē. Sarunu galvenie objekti ir tālāka lauksaimniecības un rūpniecības preču, pakalpojumu tirgus liberalizācija, īpaši noteikumi jaunattīstības un vismazāk attīstīto valstu pakāpeniskai tirgus atvērtībai, PTO esošo noteikumu uzlabošana u.c.

2003. gada 5. PTO Ministru konferencē Kankunā, Meksikā diemžēl netika panākta būtiska vienošanās par Dohā nospraustajiem mērķiem un drīzu raunda noslēgšanu.

2004. gadā sākumā sarunas tika atsāktas un jūlija beigās Ženēvā tika panākta vienošanās par Dohas darba programmu, sniedzot impulsu sarunu tālākai intensificēšanai.

2005. gadā decembrī Honkongā notika 6. PTO Ministru konference, kuras laikā tika apstiprinātas vadlīnijas turpmākam sarunu procesam, lai Dohas raundu varētu sekmīgi noslēgt līdz 2006. gada beigām.

2006. gada jūlijā pēc PTO Ģenerāldirektora rekomendācijas sarunas tika pārtrauktas, PTO dalībvalstīm nespējot tuvināt pozīcijas jautājumā par lauksaimniecības liberalizāciju.

Sešus mēnešus pēc Dohas raunda pārtraukšanas - 2007. gada janvārī pēc PTO dalībvalstu vēlēšanās sarunas tika atjaunotas.

2008. gadā turpinājās aktīvs darbs pie sarunu raunda, galveno uzsvaru liekot uz iespējamo vienošanās panākšanu par lauksaimniecības un rūpniecības preču modalitātēm.

2008. gada jūlijā Ženēvā norisinājās PTO dalībvalstu ministru tikšanās, kuras mērķis bija vienoties par lauksaimniecības politiku reformām un rūpniecības preču tirgus pieejamības sarunu tekstiem. Taču vienošanās starp PTO dalībvalstīm kārtējo reizi netika panākta – atsevišķām PTO dalībvalstīm nespējot vienoties par lauksaimniecības tirgus aizsargmehānisma apjomu jaunattīstības valstīm. Arī 2011. gada 9. Ministru konferencē Bali būtisks progress sarunās netika panākts PTO dalībvalstu atšķirīgo interešu un ambīciju līmeņa dēļ. Šajā Ministru konferencē dalībvalstis panāca vienošanos 10 sarunu jomās, apstiprinot tā sākto Bali pakotni.  Nozīmīgākais konferences panākums bija dalībvalstu vienošanās par jauna PTO līguma – Tirdzniecības veicināšanas līguma (Trade Facilitation Agreement - TFA) noslēgšanu. Līgums paredz birokrātisko šķēršļu mazināšanu pārrobežu tirdzniecībā, harmonizējot importa un eksporta procedūras, vienkāršojot muitas procedūras. 2014. gada decembrī tika uzsākts TFA ratifikācijas process PTO dalībvalstīs, t.sk. ES. Plānots, ka ES ratifikāciju pabeigs līdz 2015. gada beigām t.i. līdz PTO 10. Ministru konferencei Nairobi.

Daudzpusējās tirdzniecības liberalizācijas sarunu kontekstā Bali būtiskākie lēmumi tika pieņemti attiecībā uz vismazāk attīstītajām valstīm. Lai atvieglotu vismazāk attīstīto valstu piekļuvi attīstīto valstu tirgiem un veicinātu to integrāciju pasaules tirdzniecībā tika pieņemti lēmumi, kas padara efektīvāku vismazāk attīstīto valstu pievienošanās procesu PTO, atvieglo līguma par ar tirdzniecību saistīto intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību (TRIPS) normu piemērošanu un piešķir atvieglojumus pakalpojumu tirdzniecībā.

Svarīgākie Bali lēmumi:

  • Lēmumi lauksaimniecībā (eksporta konkurence, tarifu kvotu administrēšana, atbalsts pārtikas krājumu nodrošināšanai);
  • Lēmums par mazāk attīstīto valstu pakalpojumu īpašā izņēmuma ieviešanu (LDC Services Waiver);
  • Lēmums attiecībā uz mazajām ekonomikām;
  • Lēmums par palīdzību tirdzniecībai (Aid for Trade) u.c.

2015.gadā PTO dienaskārtībā ir PTO 9. Ministru konferences (t.s. Bali) lēmumu ieviešana un darba programmas par neatrisinātiem Dohas Attīstības raunda jautājumiem izstrāde un apstiprināšana, ar mērķi pabeigt Dohas sarunu raundu pēc iespējas ātrāk t.i. līdz PTO 10. Ministru konferencei Nairobi 2015. gada decembrī. Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā no 2015.gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam īpaša uzmanība tika pievērsta ES kopējās pozīcijas veidošanai ar mērķi noslēgt Dohas sarunu raundu. 2015. gada 24. un 25. marta neformālajā tirdzniecības ministru sanāksmē Rīgā un 2015.gada 7.maija Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumu sanāksmē Briselē (Beļģija) ES dalībvalstu tirdzniecības ministri pauda apņemšanos, ka gan TFA ratifikācija, gan vienošanās par PTO darba programmas apstiprināšanu un Bali lēmumu ieviešanu jāpanāk līdz 2015.gada 15.-18.decembra PTO 10. Ministru konferencei Nairobi (Kenija), lai tādējādi veicinātu Dohas sarunu raunda noslēgšanu. 2015.gada 24.martā Latvijā darba vizītē ieradās PTO ģenerāldirektors Roberto Azevedo (Roberto Azevêdo). Šī bija pirmā PTO Ģenerāldirektora vizīte Latvijā. Papildus PTO daudzpusējām sarunām Prezidentūra atbalstīja plurilaterālo sarunu pabeigšanu. Šajā sakarā prioritāte tika piešķirta sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (Trade in Services Agreement - TISA), vides aizsardzības precēm (Environmental Goods Agreement - EGA) un par informācijas tehnoloģiju produktu saraksta pārskatīšanu (pazīstams arī kā Informācijas tehnoloģiju nolīgums (Information Tehnology Agreement – ITA)).