Gruzija

09.02.2015. 10:36

GRUZIJA

 

Latvijas palīdzība Gruzijai 

Rožu revolūcija 2003.gadā Gruzijā veicinājusi jaunu reformu uzsākšanu, veicinot demokrātijas attīstību valstī. Tāpat Gruzija ir izteikusi vēlmi integrēties Eiropas Savienībā (ES) un Transatlantiskajās organizācijās.

Neskatoties uz to, ka kopš "Rožu revolūcijas" ir veikti būtiski uzlabojumi joprojām ir jomas, kur ir nepieciešamas nozīmīgas reformas. Atsaucoties uz izvirzīto mērķi integrēties starptautiskajās organizācijās Gruzija ir izteikusi vēlmi pārņemt Latvijas pieredzi likumdošanas sakārtošanā atbilstoši ES prasībām.

Kopš Latvija ir iesaistījusies attīstības sadarbības politikas īstenošanā un Ārlietu ministrijai ir piešķirts atsevišķs budžets šīs politikas īstenošanai, Gruzija ir bijusi viena no Latvijas prioritārajām attīstības sadarbības valstīm, pamatojoties uz tās izteikto interesi un politisko virzību.

 

Palīdzības projektus palīdzībai ar Gruziju Latvija sāka realizēt 2005. gadā, kad tika pieņemts pirmais Attīstības sadarbības politikas plāns (2005.). Toreiz Gruzija pirmo reizi tika izvēlēta, kā Latvijai prioritāra valsts. Latvijas izvēle balstījās uz palīdzību Gruzijas ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Latvija izprot Gruzijas centienus un vajadzības. Gada laikā tika izstrādāta un pieņemta "Latvijas valsts stratēģija attīstības sadarbībai ar Gruziju 2006.-2008.". Stratēģijā ir apkopotas Latvijas būtiskākās nostājas un mērķi attīstības sadarbības jomā, kā arī vispārējas ieceres nākamo trīs gadu laikā, raksturoti Gruzijas attīstības sasniegumi, tendences, izaicinājumi un mērķi valsts attīstībai šajā laika periodā, aplūkota līdzšinējā Latvijas- Gruzijas sadarbība, kā arī iezīmēti konkrēti sadarbības sektori, ņemot vērā Latvijas salīdzinošās priekšrocības. 2005. gadā tika uzsākta palīdzība Gruzijai ar projektiem NVO stiprināšanā, pašvaldību reformās, masu mediju sektora attīstībā. Minētajā gadā tika realizēti 3 projekti par kopējo summu 35 536 LVL. Attīstības sadarbības projekti Gruzijā 2005. gadā.

 

2006. gadā tika turpināta pilsoniskas sabiedrības veicināšana, savukārt, sadarbība pašvaldību jomā, tieslietu sistēmas reorganizācijā, muzeju attīstībā un palīdzība filmu nozares attīstībā bija jauna tematika attīstības sadarbībā ar Gruziju. Gan prioritārās valstis, gan projekti un prioritātes definētas 2006. gada Attīstības sadarbības politikas plānā. 2006. gadā tika realizēti 6 projekti par kopējo Latvijas finansējumu 47 209.6 LVL. Attīstības sadarbības projekti Gruzijā 2006. gadā

 

2007. gadā tiek turpināts nodot pieredzi Gruzijas tieslietu sistēmai, atbalstīta pilsoniskās sabiedrības vecināšana. Jauni sadarbības projekti realizēti datorpratības veicināšanā, vides aizsardzībā, izglītības kvalitātes celšanā, kā arī ielu bērnu situācijas apzināšanā un uzlabošanā. Projekti un prioritātes atrodami 2007. gada Attīstības sadarbības politikas plānā. Pirmo reizi līdzekļi projektu iniciēšanai un administrēšanai piešķirta Latvijas vēstniecībai Gruzijā. Kopumā 5000 LVL. Gadā Gruzijā realizēti 10 projekti par kopējo summu 102 635.55 LVL. Attīstības sadarbības projekti Gruzijā 2007. gadā.

Atbilstoši 2008. gada Attīstības sadarbības plānam, tika uzsākts sadarbības projekts ar Gruzijas robežsardzi, kā arī īstenots bilingvālās izglītības attīstības projekts Gruzijā (īstenotājs: Latviešu valodas apguves valsts aģentūra).

2008. gada augusta militārā konflikta dēļ Gruzijā tika pārtraukts biedrības "GLEN Latvija" tūrisma veicināšanas projekts Kazbegi reģionā.

 

2008. gadā tika pieņemta kārtība, kādā Ārlietu ministrija piešķir finansējumu priekšizpētes vizītēm attīstības sadarbības politikas plānā 2008.gadam noteiktajās prioritārajās jomās.  Iesniegumus par finansējuma piešķiršanu priekšizpētes vizītēm varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, komersanti, valsts iestādes un pašvaldības. Iespēju doties uz Gruziju priekšizpētes vizītē izmantoja SIA "ITA Konsultants". Vizītes mērķis bija noskaidrot iespējamās sadarbības jomas, lai veicinātu pilsoniskas sabiedrības attīstību Gruzijā.

Latvija sniedza palīdzību Gruzijai pēc militārā konflikta, kurā cieta gan iedzīvotāji, gan infrastruktūra. Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdē tika izskatīts un atbalstīts Ārlietu ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts "Grozījumi Attīstības sadarbības politikas plānā 2008.gadam". Rīkojuma projekts papildināja Attīstības sadarbības politikas plānu 2008.gadam ar jaunu attīstības sadarbības prioritāro jomu Gruzijā – "Atbalsts Gruzijas pēckonflikta rekonstrukcijai un kara radīto seku novēršanai", un jaunu 2008.gadā īstenojamu attīstības sadarbības projektu – "Atbalsta sniegšana Gori Universitātes (Gruzija) kapacitātes un darbības stiprināšanai". Projekta ietvaros paredzēts ierīkot jaunu datorklasi ar 10 darba vietām, nodrošināt datorapmācību studentiem, papildināt bibliotēkas krājumus ar jaunām mācību grāmatām, izveidot universitātes izdevniecību, tehniski aprīkot auditoriju interešu izglītības kursiem, kā arī veikt pasniedzēju papildus apmācību.

Granta projektu konkursa ietvaros tiesības īstenot projektus Gruzijā ieguva NVO "Development Bulb" un Latvijas-Gruzijas sadarbības fonds.

Plašāka informācija par 2008.gada projektiem

 

Informācija par 2009.gadā īstenotajiem projektiem.

 

 

 

Noderīga informācija:

  1. ES-Gruzijas Rīcības plāns (EU/Georgia Action Plan)
  2. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2008&country=7398
  3. https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gg.html
  4. Georgian Foundation for Strategic and International Studies.