Moldova

06.02.2015. 16:45

MOLDOVA

Latvijas palīdzības Moldovai

Pēc neatkarības atgūšanas 1991.gadā Moldova ir piedzīvojusi politiskās nestabilitātes iezīmes un valsts teritorijas de facto sadalīšanos. Problēmas, kas saistās ar Piedņestras reģiona atdalīšanos, kļuva par Moldovas iekšpolitiskās stabilitātes un attīstības galvenajiem šķēršļiem.

1999.gadā Moldovas ekonomiskajā un sociālajā sfērā situācija bija raksturojama ar vislielāko kritumu, un Pasaules Banka (PB) atzina Moldovu par zemu ienākumu (low-income) valsti. Moldovas tirdzniecības bilance ir patstāvīgi deficītā (negatīva). Tāpat reģionu ekonomika joprojām ir atpalikusi, un sociālekonomiskā attīstība Moldovas galvaspilsētā un citos reģionos krasi atšķiras.

Tomēr Moldovas valdība pēdējos gados ir veikusi vairākus nozīmīgus soļus valsts attīstības veicināšanā, piemēram, 2005.gadā valdība parakstīja "ES – Moldovas Rīcības plāns" (angl. EU - Moldova Action Plan) ar kuru Moldovas valdība skaidri deklarēja savu virzību uz ES.

 

Palīdzības projektus sadarbībai ar Moldovu Latvija sāka realizēt 2005. gadā, kad tika pieņemts pirmais Attīstības sadarbības politikas plāns. Toreiz pirmo reizi Moldova tika izvēlēta, kā Latvijai prioritāra valsts. Latvijas izvēle balstījās uz atbalstu Moldovas ekonomiskajai uz sociālajai attīstībai. Latvija ir ieinteresēta stabilitātē un attīstībā reģionā, kā arī izprot Moldovas centienus un vajadzības. Gada laikā tika izstrādāta"Latvijas valsts stratēģija attīstības sadarbībai ar Moldovu 2006.-2008. gadam". Stratēģija ietver nevalstiskā sektora profesionāļu pieredzi, attiecīgo valsts aģentūru ierosinājumus, kā arī rekomendācijas, ko snieguši Moldovas valdības, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un Moldovai piesaistītie starptautiskie donori. Tā norāda salīdzinošās priekšrocības, prioritātes, iesaistītos dalībniekus, kā arī virzienus un iespējamos pasākumus Latvijas attīstības sadarbības veicināšanai ar Moldovu. Jāatzīmē, ka Latvijas definētās prioritātes un pasākumus attīstības sadarbības palīdzības sniegšanā Moldovai tiek regulāri novērtētas.

2005. gadā Latvija Moldovā realizēja vairākus projektus. To kopējais mērķis bija stiprināt valsts administratīvo kapacitāti. Tika uzsākta palīdzību Moldovas robežsardzes stiprināšanā, Ieslodzījumu vietu un muitas reformā, kā arī pašvaldību administratīvo spēju veicināšanā. Kopējais Latvijas finansējums projektiem Moldovā 2005. gadā bija 59 480 LVL un tika realizēti 8 projekti. Attīstības sadarbības projekti Moldovā 2005. gadā.

 

2006. gadā Latvijas Robežsardze un Muita turpināja sadarbību ar Moldovas kolēģiem, kā arī turpinājās atbalsts Moldovas pašvaldībām. Savukārt, kā jauni sadarbības elementi parādījās projekti pilsoniskas sabiedrības attīstībā, vides veicināšanā, kā arī projekts izglītības attīstībā lauksaimniecības sektorā. Gan prioritārās valstis, gan projekti un prioritātes definētas 2006. gada Attīstības sadarbības politikas plānā.

2006. gada 3. aprīlī tika parakstīts Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības attīstības sadarbības līgums. Pamatojoties uz minēto līgumu, 2006. gadā tika izveidota Latvijas Republikas un Moldovas Republikas Apvienotā komiteja. Tās uzdevums ir piedalīties attīstības sadarbības pasākumu plānošanā un koordinēšanā, kā arī apmainīties ar informāciju par citiem pasākumiem minētajā jomā, tajā skaitā grantu programmām un projektiem.

2006. gadā kopējais Latvijas finansējums projektiem Moldovā bija 82 897.25 LVL. Tika realizēti 9 projekti. Attīstības sadarbības projekti Moldovā 2006. gadā

 

2007.gadā turpinājās Latvijas Robežsardzes un Ieslodzījumu vietu pārvaldes projekti Moldovā, tika turpināta pilsoniskas sabiedrības, tajā skaitā NVO stiprināšana, palīdzība vides aizsardzībā un pašvaldību reformā. Savukārt, uzsākās projekti pārtikas kvalitātes monitoringā un uzlabošanā, kā arī tieslietu sistēmas reformēšanā. Projekti, palīdzības saņēmējvalstis, prioritātes tika definēti 2007. gada Attīstības sadarbības politikas plānā. Minētajā gadā pirmo reizi Latvijas vēstniecībām palīdzības saņēmējvalstīs tika piešķirti līdzekļi ar mērķi iniciēt un administrēt attīstības sadarbības projektus rezidences valstīs. Vēstniecībā Ukrainā, kas ir atbildīga arī par sadarbību ar Moldovu tika piešķirti 15 000LVL. Kopumā 2007. gadā Latvijas finansējums projektiem Moldovā bija 159 812.16 LVL. Tika realizēti 15 projekti. Attīstības sadarbības projekti 2007. gadā.

 

Atbilstoši 2008. gada Attīstības sadarbības politikas plānam, Moldovā tika turpināti projekti robežsardzes sistēmas pilnveidošanas jomā, kā arī sadarbībā ar Moldovas pārtikas un veterināro dienestu. Projektus Moldovā 2008. gadā īstenoja arī Latvijas Republikas Tieslietu ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība.

2008. gadā tika pieņemta kārtība kādā Ārlietu ministrija piešķir finansējumu priekšizpētes vizītēm attīstības sadarbības politikas plānā 2008.gadam noteiktajās prioritārajās jomās. Iesniegumu par finansējuma piešķiršanu priekšizpētes vizītēm varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, komersanti, valsts iestādes vai pašvaldības. Iespēju doties uz Moldovu priekšizpētes vizītē izmantoja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, lai noskaidrotu iespējamās sadarbības jomas ar partnerinstitūcijām Moldovā, veicinot izpratni par sabiedrības līdzdalības procesu attīstības iespējām un strādājošo darba tiesību un interešu aizstāvību.

Tāpat tika pieņemta kārtība, kādā Ārlietu ministrija piešķir finansējumu LR vēstniecībām Gruzijā, Baltkrievijā un Ukrainā. 2008.gadāvēstniecībai Ukrainā, kuras kompetencē ir arī sadarbība ar Moldovu, attīstības sadarbības projektu īstenošanai tika piešķirti 15 000LVL. Projektus iesniegt tika aicinātas Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, komersanti, pašvaldības un valsts iestādes.

2008. gada granta projektu konkursa ietvaros tiesības īstenot savus projektus ieguva I. Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācija un Valmieras novada fonds.

Plašāk par 2008. gada projektiem.

 

Informācija par 2009.gadā īstenotajiem projektiem

Informācija par 2010.gadā īstenotajiem projektiem

 

 

Noderīga informācija:

1. Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības attīstības sadarbības līgums.

2. ES-Moldovas Rīcības plāns (EU-Moldova Action Plan).

3. ES-Moldovas Partnerattiecības un sadarbības līgums (EU-Moldova Partnership and Cooperation Agreement (1998)).

4. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2008&country=7449

5. https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/md.html