Ziņas Iedzīvotāju reģistrā

09.12.2020. 20:09

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu, ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.

Ziņas iespējams reģistrēt, griežoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību.

Vēršam uzmanību, ka par ziņu reģistrāciju par laulību, tās škiršanu un ziņu iekļaušanu reģistrā par bērnu, vienlaicīgi nesagatavojot pieteikumu pirmajam vai jaunam personu apliecinošajam dokumentam ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību ir jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā.

Konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija 
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0 
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22 
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums 

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Dzīvesvietas reģistrācija

Ziņu reģistrācija par laulību

Lai ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs reģistrētu laulību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz vai jānosūta šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta anketa ziņu aktualizācijai.
 2. Aizpildīts iesniegums par laulības noslēgšanu ārvalstī.
 3. Aizpildīts iesniegums par savu adresi Vācijā.
 4. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija.
 5. Apliecinājums (bankas kvīts kopija vai internetbankas izdruka), ka ir pārskaitīta konsulārā nodeva.
 6. Starptautiskās laulības apliecības oriģināls.
 7. Sava un dzīvesbiedra/-es pases kopija.
 8. Ierakstītam sūtījumam (Einschreiben) marķēta aploksne ar Jūsu adresi, laulības apliecības oriģināla atpakaļ saņemšanai.

Ziņu reģistrācija par laulības šķiršanu

Lai ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs šķirtu laulību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz vai jānosūta šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta anketa ziņu aktualizācijai.
 2. Aizpildīts iesniegums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu ārvalstī.
 3. Aizpildīts iesniegums par savu adresi Vācijā.
 4. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija.
 5. Apliecinājums (bankas kvīts kopija vai internetbankas izdruka), ka ir pārskaitīta konsulārā nodeva.
 6. Šķiršanās tiesas sprieduma oriģināls.
 7. Pases kopija.
 8. Ierakstītam sūtījumam (Einschreiben) marķēta aploksne ar Jūsu adresi, šķiršanās tiesas spreiduma oriģināla atpakaļ saņemšanai.

Ziņu reģistrācija par bērnu

Lai ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs dzimušu bērnu, vēstniecībā personīgi jāiesniedz vai jānosūta šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta anketa ziņu aktualizācijai.
 2. Aizpildīts iesniegums par savu adresi Vācijā.
 3. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija.
 4. Apliecinājums (bankas kvīts kopija vai internetbankas izdruka), ka ir pārskaitīta konsulārā nodeva.
 5. Starptautiskās dzimšanas apliecības oriģināls.
 6. Bērna vecāku pases kopijas.
 7. Ierakstītam sūtījumam (Einschreiben) marķēta aploksne ar Jūsu adresi, dzimšanas apliecības oriģināla atpakaļ saņemšanai.

Ziņu reģistrācija par dubultpilsonību

Lai ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību reģistrētu ziņas par dubultpilsonību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz vai jānosūta šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta anketa ziņu aktualizācijai.
 2. Aizpildīts iesniegums par savu adresi Vācijā.
 3. Apliecinājums (bankas kvīts kopija vai internetbankas izdruka), ka ir pārskaitīta konsulārā nodeva.
 4. Latvijas pases vai personas apliecības kopija.
 5. Otrās pilsonības pases vai personas apliecības kopija.

Plašāka informācija atrodama Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes mājaslapā.