Pilsonības atjaunošana

24.10.2019. 17:48

Bijušie Latvijas pilsoņi, kuri Latvijas pilsonību ir zaudējuši sakarā ar Vācijas vai citas ES un/vai NATO dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonības iegūšanu, var atjaunot savu Latvijas pilsonību, personiski  vai pa pastu iesniedzot vēstniecībā sekojošus dokumentus:

  1. iesniegums, veidlapa;
  2. personu apliecinoša dokumenta (pases vai, personas apliecības) kopija;
  3. izziņa par nesodāmību (tikai attiecībā uz personām, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu), ko izsniegusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma par Latvijas pilsonības atjaunošanu iesniegšanas, vai dokumentārs apliecinājums par to, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt. Izziņai jābūt ar amatpersonas parakstu un iestādes zīmogu;
  4. apliecinājums par valsts  un konsulāras nodevas samaksu

Par pilsonības atjaunošanu jāmaksā valsts nodeva  21.34 EUR apmērā (vai 7.11 EUR apmērā  - politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu) un konsulārā nodeva 40.00 EUR apmērā.

Nodevas jāiemaksā vēstniecībā personīgi, norēķinoties ar maksājuma karti vai jāpārskaita šādos vēstniecības kontos:

Valsts nodeva 21.34 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:

Saņēmējs: Valsts kase
IBAN: LV81 TREL 1060 1109 1910 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pilsonības atjaunošana

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Konsulārā nodeva 40 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:

Botschaft der Republik Lettland
IBAN: DE52 1004 0000 0266 5057 01
Commerzbank Berlin
BIC: COBADEFFXXX
Maksājuma mērķis: vārds, uzvārds, dokumentu pārsūtīšana

Lēmumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Latvijā.

Papildus informāciju par Latvijas pilsonības atjaunošanu, kā arī dubultpilsonības iespējamību lūdzam skatīt  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā