Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

24.10.2019. 17:33

Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību, ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc pilsonības iegūšanas.

Latvijas nepilsonim, kuram tiek garantēta kādas valsts pilsonība vai ir izsniegts kādas ārvalsts ceļošanas dokuments, ir tiesības atteikties no nepilsoņa statusa.

Lai atteiktos no Latvijas  nepilsoņa statusa, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. iesniegums (veidlapa pilngadīgai personai; veidlapa nepilngadīgā bērna vārdā) par atteikšanos no nepilsoņa statusa, iesniegums var būt arī brīvā formā. Ja iesniegums tiek nosūtīts pa pastu, parakstam jābūt notariāli apstiprinātam.
  2. Latvijas nepilsoņa pase vai pases kopija (ja iesniegums tiek sūtīts pa pastu).
  3. Vācijas pilsonības garantijas raksts (Einbürgerungszusicherung vai Einbürgerungsurkunde).
  4. Ja personai jau ir Vācijas pilsonība – Vācijas pilsoņa pases vai identifikācijas kartes kopija. Ja personai ir izsniegts Vācijas ceļošanas dokuments – šī dokumenta kopija.

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai likumīgais pārstāvis. Nepilngadīgā persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumā ar parakstu apliecina, ka piekrīt atteikties no Latvijas nepilsoņa statusa.

Par atteikšanos no nepilsoņa statusa jāmaksā konsulārā nodeva 40 EUR apmērā.

Konsulārā nodeva 40 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Botschaft der Republik Lettland
IBAN: DE52 1004 0000 0266 5057 01
Commerzbank Berlin
BIC: COBADEFFXXX
Maksājuma mērķis: Vārds, uzvārds, dokumentu pārsūtīšana

Lēmumu par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Latvijā.

Pēc lēmuma par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu saņemšanas personai uz vēstniecību jāatsūta Latvijas nepilsoņa pase un/vai personas apliecība.

Papildus informāciju par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusu lūdzam skatīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/nepilsona-bezvalstnieka-statuss/atteiksanas-no-nepilsona-statusa.html