Atteikšanās no Latvijas pilsonības

24.10.2019. 17:33

Lai atteiktos no Latvijas pilsonības, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Iesniegums (veidlapa pilngadīgai personai; veidlapa par bērnu) latviešu valodā par atteikšanos no Latvijas pilsonības. Iesniegumu var rakstīt arī brīvā formā.
  2. Latvijas pilsoņa pase un/vai personas apliecība vai arī kopija (ja iesniegums tiek sūtīts pa pastu).
  3. Dokuments, kas apliecina, ka iegūta vai tiek garantēta citas valsts pilsonība.
    Ja personai jau ir piešķirta Vācijas pilsonība – Vācijas pilsoņa pases vai identifikācijas kartes kopija vai, ja tiek garantēta Vācijas pilsonība - garantijas raksts (Einbürgerungszusicherung vai Einbürgerungsurkunde).
  4. Dokumenti par valsts un konsulārās nodevas samaksu. Ja iesniegums tiek sūtīts pa pastu – jānosūta kvītis par nodevu iemaksu vēstniecības kontos.

Iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības nepilngadīga bērna vārdā paraksta bērna likumiskais pārstāvis. Nepilngadīgā persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumā ar parakstu apliecina, ka piekrīt atteikties no Latvijas pilsonības.

Par atteikšanos no pilsonības jāmaksā valsts nodeva 21.34 EUR apmērā (vai 7.11 EUR apmērā – politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu) un konsulārā nodeva 40 EUR apmērā.

Nodevas jāiemaksā vēstniecībā personīgi vai jāpārskaita šādos vēstniecības kontos:

Valsts nodeva 21.34 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:

Saņēmējs: Valsts kase
IBAN: LV81 TREL 1060 1109 1910 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, atteikšanās no Latvijas pilsonības

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Konsulārā nodeva 40 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:

Botschaft der Republik Lettland
IBAN: DE52 1004 0000 0266 5057 01
Commerzbank Berlin
BIC: COBADEFFXXX
Maksājuma mērķis: Vārds, uzvārds, dokumentu pārsūtīšana

Lēmumu par Latvijas pilsonības zaudēšanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Latvijā.

Pēc lēmuma par pilsonības zaudēšanu saņemšanas personai uz vēstniecību jāatsūta Latvijas pilsoņa pase un/vai personas apliecība.

Saskaņā ar Pilsonības likuma nosacījumiem Latvijas pilsonim var izveidoties dubultpilsonība, ja ir iegūta Vācijas pilsonība.

Papildus informāciju par atteikšanos no Latvijas pilsonības, kā arī dubultpilsonības iespējamību lūdzam skatīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā: