Konsulāro pakalpojumu cenrādis

15.01.2020. 11:54

Valsts nodevu un konsulāro pakalpojumu maksas cenrādis  

 Spēkā no 01.10.2019.

 

 

PASES un PERSONAS APLIECĪBAS

 

Kopējā cena euro

 

 

Pases izsniegšana

3-4 nedēļu laikā 

3-4 nedēļu laikā*

2 nedēļu laikā

  2 nedēļu laikā* 

 

 

70

55 *

95

70*

 

 

Personas apliecības izsniegšana

3-4 nedēļu laikā

3-4 nedēļu laikā*

2 nedēļu laikā

2 nedēļu laikā*

 

 

55

45*

70

55*

 

Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus

3-4 nedēļu laikā

3-4 nedēļu laikā*

2 nedēļu laikā

2 nedēļu laikā*

 

75

60*

110

85*

 

* Atlaides piemērojamas:

1.       bērniem (līdz 20 gadu vecumam);

2.       personai, kura sasniegusi pensijas vecumu;

3.       personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību;

4.       personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu.

 

 

IZZIŅAS no IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA izsniegšana latviešu, angļu vai franču valodā

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

Kopējā cena euro

 

 

Rakstiskas izziņas sagatavošana par vienu personu (sevi, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu):

5 darba dienu laikā (angļu vai franču valodā)

5 darba dienu laikā (latviešu valodā)

 

Rakstiskas izziņas sagatavošana par trešo personu (vienu personu):

5 darba dienu laikā (angļu vai franču valodā)

5 darba dienu laikā (latviešu valodā)

Rakstiskas izziņas sagatavošana par vienas personas (sevi, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu) aktuālu deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adresi:

5 darba dienu laikā (angļu vai franču valodā)

5 darba dienu laikā (latviešu valodā)

 

 

45,00

5,00

 

 

52,50

12,50

 

 

42,50

2,50

 

 

IZZIŅAS (IZŅEMOT IZZIŅU NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA) UN DAUDZVALODU VEIDLAPAS IZSNIEGŠANA

Kopējā cena euro

 

5 darbdienu laikā (viens dokuments)

40,00

 

 

IZZIŅAS no CSDD TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO VADĪTĀJU VALSTS REĢISTRA

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

Kopējā cena euro

 

5 darbdienu laikā (viens dokuments)

40,00

 

 

IZZIŅAS no SODU REĢISTRA

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

Kopējā cena euro

 

Izziņa latviešu valodā:

5 darba dienu laikā

2 darba dienu laikā

Izziņa krievu vai angļu valodā:

5 darba dienu laikā

2 darba dienu laikā

 

44,27

52,81

 

49,28

62,83

 

UZMANĪBU! Ja izziņai par (ne)sodāmību nepieciešams papildus apliecinājums ar apostille vai ja tā nepieciešama ASV vīzas noformēšanai, pieprasīšanas kārtība un pakalpojuma cena atšķiras.

 

 

CIVILSTĀVOKĻA AKTI

Kopējā cena euro

 

 

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana

 

 

7,00

 

 

Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

 

7,00

 

Pārstāvniecībā sagatavota izziņa no CARIS:

5 darbdienu laikā (viens dokuments)

 

40,00

 

 

Laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pieņemšana, pārbaude un izziņas izsniegšana:

 

 

 

14,00

 

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa

 

111,14

 

 

PILSONĪBAS un NEPILSOŅA STATUSA JAUTĀJUMI

Kopējā cena euro

 

 

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana

 

 

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana politiski represētai personai, I grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu

 

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

 

61,34

 

 

 

47,11

 

 

40,00

 

 

ATGRIEŠANĀS APLIECĪBAS un PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTI

Kopējā cena euro

 

Atgriešanās apliecības vai pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšana

 

15,00

 
   

 

DOKUMENTU IZPRASĪŠANA

no Latvijas iestādēm

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

Kopējā cena euro

 

Dokumenta izprasīšana (viens dokuments)

 

80,00

 

Dokumenta pārsūtīšana, ja dokuments izprasīts bez pārstāvniecības starpniecības

 

40,00

 

Dokumenta izprasīšana, ja papildus nepieciešama legalizācija

95,00

 

Dokumenta legalizācija (viens dokuments), ja dokuments legalizācijai jāpārsūta Konsulārajam departamentam (dokuments izprasīts bez pārstāvniecības starpniecības).

55,00

 

 

NOTARIĀLĀS DARBĪBAS

Kopējā cena euro

Notariālā akta sagatavošana

1.       pilnvara/piekrišana,

Vēstniecībā taisa pilnvaras un piekrišanas notariālo aktu formā tikai bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu pārstāvībai.

1.       apliecinājums par to, ka persona ir dzīva,

Par vienu lappusi

Par otro un katru nākamo lappusi

 

 

 

 

 

 

50,00

+

10,00

Pirmā izraksta no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana

 

10,00

Otrā un turpmāko izrakstu no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana

Par vienu lappusi

Par otro un katru nākamo lappusi

 

 

50,00

+

30,00

Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kā arī tulkotāja paraksta īstuma apliecināšana

Par vienu lappusi

Par otro un katru nākamo lappusi

 

 

50,00

+

10,00

Dokumenta noraksta pareizības apliecināšana

Par vienu lappusi

Par otro un katru nākamo lappusi

 

50,00

+

10,00

 

 

 

UZAICINĀJUMA NOFORMĒŠANA VIENOTĀS VĪZAS SAŅEMŠANAI

Kopējā cena euro

 

 

Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanai (viens pieprasījums)

 

 

40,00

 

Konsulāro pakalpojumu kopējo cenu sastāda valsts nodeva un konsulārā maksa. Normatīvajos aktos paredzēta atlaide vai atbrīvojums no valsts nodevas samaksas, kurus konkrētām iedzīvotāju kategorijām piemēro atsevišķu pakalpojumu saņemšanai.

 

Normatīvie akti, kas nosaka valsts nodevu un konsulārās samaksas apmērus un atvieglojumus (tekstus skatīt http://likumi.lv):

MK 21.11.2018. noteikumi Nr. 707 „Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas

Personu apliecinošu dokumentu likums

MK 21.02.2012 noteikumi Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”:

MK 21.02.2012 noteikumi Nr. 133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu”

 

Iedzīvotāju reģistra likums

MK 15.02.2011 noteikumi Nr. 130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība

MK 29.08.2017 noteikumi Nr. 505 Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

 

Sodu reģistra likums

MK 23.09.2014 noteikumi Nr. 563 “Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām”:

MK 27.08.2013 noteikumi Nr. 656 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”

 

MK 27.03.2012 noteikumi Nr. 221 “Noteikumi par atgriešanās apliecību

MK 27.03.2012 noteikumi Nr. 222 “Noteikumi par pagaidu ceļošanas dokumentu

MK 27.03.2012 noteikumi Nr. 223 „Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu”

 

Dokumentu legalizācijas likums

MK 18.06.2019 noteikumi Nr. 264 “Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi

MK 21.11.2018 noteikumi Nr. 706 „Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs veicamo notariālo funkciju noteikumi”

Konvencija par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā

Hāgas konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu

 

Notariāta likums:

MK 21.11.2018 noteikumi Nr. 706 „Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs veicamo notariālo funkciju noteikumi”

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums:

MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”:

MK 24.09.2013 noteikumi Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

 

Pilsonības likums:

MK 24.09.2013 noteikumi Nr. 974 “Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”:

MK 24.09.2013 noteikumi Nr. 975 “Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība”:

MK 24.09.2013 noteikumi Nr. 1004 “Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības atjaunošanu”:

MK 21.06.2010 noteikumi Nr.552 “Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

Vairāk par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

Vairāk informācijas par pensijas vecuma noteikšanu

Vairāk par informācijas saņemšanu no Sodu reģistra

Vairāk informācijas par dokumentu izprasīšanu

Vairāk informācijas par notariālajām darbībām: šeit un šeit

Vairāk informācijas par laulības reģistrāciju

Vairāk informācijas par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu

Vairāk informācijas par pilsonības jautājumiem: šeit

Vairāk informācijas par dokumentu legalizāciju un dokumentu apliecināšanu ar Apostille

Hāgas konvencijai pievienojušos valstu saraksts: šeit