Publiskie iepirkumi un sankcijas

14.08.2019. 14:42
  • Sankcijas

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pants nosaka sankciju piemērošanu publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā.

Ņemot vērā, ka nacionālās, starptautiskās un citu ES vai NATO dalībvalstu nacionālās, piemēram, OFAC, sankcijas var ietekmēt pasūtītājus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, publiskos partnerus vai to pārstāvjus, Sankciju likumā ir paredzēta iespēja atteikt līguma noslēgšanu ar tādiem piegādātājiem, ar kuriem noslēgta līguma izpilde var tikt kavēta noteikto sankciju dēļ.

Šis regulējums stājās spēkā līdz ar grozījumiem Sankciju likumā 2018. gada 12. jūlijā un ir attiecināms uz visiem publiskā iepirkuma jomas likumiem – Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu. Regulējums attiecināms gan uz sankcijām, kas noteiktas kandidātam vai pretendentam kā juridiskai personai, gan to pārstāvošajām personām, gan attiecībā uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, kā arī apakšuzņēmējiem un personām, kuras piesaistītas, lai izpildītu kvalifikācijas prasības.

Kandidāts vai pretendents, vai tā norādītais apakšuzņēmējs, vai persona, kura piesaistīta, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, izslēdzami no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā vai nomaināmi, ja noteiktā sankcija tieši var kavēt līguma izpildi, bet ne tad, ja sankcijas raksturs vai persona, kurai tā noteikta, nav saistāma ar konkrētā līguma izpildi.

Lai preventīvi risinātu situācijas, kad līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras norises laikā sankcija nav noteikta, bet tā tiek noteikta pēc līguma noslēgšanas, ir jānosaka pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, publiskā partnera vai tā pārstāvja tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja konkrētā līguma izpilde kļūst neiespējama noteikto sankciju dēļ.

Iepirkumu uzraudzības biroja informatīvie materiāli 

Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotais materiāls "Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos" (07.04.2019) 

Diskusija "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma piemērošana iepirkumu organizēšanā pašvaldībās" (video)

Sankcionētās personas iespējams atrast:

  1. Eiropas Savienības Sankciju kartē iespējams atrast ANO un ES sankcijas.

  2. ANO pieņemto sankciju sarakstu konsolidētā versija pieejama šeit: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

  3. Eiropas Savienības pieņemto sankciju sarakstu konsolidētās versijas pieejamas šeit: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf

    Lai piekļūtu sankciju sarakstiem, ir nepieciešams izveidot EU Login kontu, kas ir izdarāms  šajā vietnē: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-30446071-iTF2YzkIVc4E3WUoLx0Con8DEQx3Ni9BF0zyxLRlQytnm1pWoshpFzK1bZKHzzYtUCbp8MO1qzu1zV2OpSN4dIl0-Jj71zxYb8yrzpznJYhyaQ0m-hbWOmbZvSiXrzI4kgsl0HOPzdzRFzgNVzUFLY4eXsB0F0

  4. ASV OFAC pieņemto sankciju saraksti ir pieejami šeit: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/