Par Eiropas Savienības sankciju pret Eritreju piemērošanu Latvijā

21.03.2019. 23:35
  • Sankcijas

Noteiktās sankcijas:

- bruņojuma un   ar to saistītu materiālu eksporta un importa aizliegums;

- atsevišķu   pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas/saņemšanas aizliegums;

- pienākums   gaisa kuģiem un kuģiem sniegt iepriekšēju informāciju par kravām uz/no   Eritrejas;

- pienākums   kompetentajām iestādēm pārbaudīt kravas uz/no Eritrejas;

- ceļošanas   ierobežojumi (nav konkrētu personu saraksts);

- līdzekļu un   saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus (nav konkrētu personu saraksts un vienību saraksts).

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes   Lēmuma 2010/127/KĀDP (2010.gada 1.marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret   Eritreju konsolidētā versija   (16.10.2012.) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010D0127:20121016:LV:PDF

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes Regulas(ES) Nr. 667/2010 (2010.gada 26.jūlijs) par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Eritreju konsolidētā versija (10.06.2013.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441610951720&uri=CELEX:02010R0667-20130701

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras tiks norādītas 2010.gada 1.marta Padomes 2010/127/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Eritreju  pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2010.gada 26.jūlija Padomes Regulas (ES) Nr. 667/2010 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Eritreju pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES noteiktajām sankcijām noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.

 

NB! Līdz ar Padomes Regulu (ES) 2018/1932 (2018. gada 10. decembris), ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 667/2010 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz EritrejuPadomes Regulu (ES) 2018/1932 (2018. gada 10. decembris), ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 667/2010 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Eritreju, un Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/1944 (2018. gada 10. decembris), ar ko atceļ Lēmumu 2010/127/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Eritreju,Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/1944 (2018. gada 10. decembris), ar ko atceļ Lēmumu 2010/127/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Eritreju, ES noteiktās sankcijas pret Eritreju vairs nav spēkā.