Par Eiropas Savienības sankciju pret Ēģipti piemērošanu Latvijā

21.03.2019. 23:37
  • Sankcijas

Noteiktās   sankcijas:

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

-līdzekļu   un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus.

Padomes Lēmuma 2011/172/KĀDP (2011.gada 21.marts)  par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē, konsolidēta versija (21.03.2015.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441610762991&uri=CELEX:02011D0172-20150322

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes   Regulas (ES) Nr. 270/2011(211.gada 21.marts) par ierobežojošiem pasākumiem,   kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar   situāciju Ēģiptē, konsolidētā versija (16.06.2013.)   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1421415412964&uri=CELEX:02011R0270-20130701

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuri ir norādīti 2011.gada 21.marta Padomes Lēmuma 2011/172/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2011.gada 21.marta Padomes Regulas (ES) Nr. 270/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES piemērotajām sankcijām noteikti finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.