Eiropas Savienība

09.07.2020. 10:40

2020. gada otrajā pusgadā Eiropas Savienības (ES) Padomē prezidē Vācija. Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un tās sekas, Vācijai bija jākoriģē sākotnējie prezidentūras plāni. Par savas prezidentūras moto Vācija izvēlējusies “Kopā uz Eiropas atveseļošanos” un noteikusi sešus prioritāros virzienus:

1. COVID-19 pandēmijas un tās seku pārvarēšana

Vācija uzsver, ka pandēmijas pārvarēšanai un ar to saistīto ierobežojumu atcelšanai jānotiek koordinēti un pakāpeniski. Pēc iespējas ātrāk jāvienojas par ES daudzgadu budžetu 2021.-2027.gadam un Ekonomiskās atveseļošanās instrumentu, lai nodrošinātu apjomīgas investīcijas un ES valstu ekonomiku atkopšanos. Prezidentūra vēlas uzlabot ES krīžu vadības instrumentus un stiprināt Eiropas spēju pašai nodrošināt medicīnas produktus, kā arī atbalstīt pētniecību. Tiks domāts par Vienotā tirgus noturības stiprināšanu, koordinācijas uzlabošanu Šengenas zonā, kā arī cīņu pret dezinformāciju. Vācija uzsver aktīvu ES lomu arī starptautiskajā sadarbībā pandēmijas pārvarēšanai.

2. Spēcīgāka un inovatīvāka Eiropa

Vācija savas prezidentūras laikā par digitālās politikas vadmotīvu vēlas noteikt digitālo suverenitāti, t.sk. noturīgas infrastruktūras veidošanu. Prezidentūra koncentrēsies uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju standartiem, datu apriti un savstarpējo lietojamību dažādos sektoros, personas datu aizsardzību un iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību. Vācija iestājas par efektīvu Vienoto tirgu un vēlas stiprināt rūpniecības, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, modernizēt tiesību aktus par valsts atbalstu. Vācijai svarīga tēma būs vieda un ilgtspējīga mobilitāte transporta sektorā. Prezidentūra pievērsīsies arī finanšu un nodokļu politikas jautājumiem, īpaši digitalizācijas kontekstā.

3. Taisnīga Eiropa

Prezidentūra veicinās augšupejošu sociālo un ekonomisko konverģenci, tās mērķis ir mazināt nevienlīdzību ES, aizsargāt darba tirgu pret ārējiem satricinājumiem un uzlabot sociālo aizsardzību. Vācija vēlas attīstīt ES ietvaru nacionālo minimālo algu noteikšanai. Uzmanības centrā būs arī profesionālā izglītība, lai pielāgotos digitalizācijas un klimata pārmaiņu radītājām izmaiņām. Vācija par būtisku uzskata dzimumu līdztiesības politiku. Tiks stiprinātas arī jaunatnes nodarbinātības programmas. Vācija veicinās pilsoniskās sabiedrības aktivitāti, tostarp diskusijās par Eiropas nākotni.

4. Ilgtspējīga Eiropa

Vācija atbalsta ambiciozu klimata politiku un savas prezidentūras laikā nodrošinās ciešu koordināciju starp nozarēm Zaļā kursa īstenošanā. Darba kārtībā būs Aprites ekonomikas rīcības plāns, Bioloģiskās dažādības stratēģija un ES Klimata likums. Noritēs darbs pie ilgtspējīgas mobilitātes transporta sektorā un atjaunojamās enerģijas projektu ietvara. Prezidentūra apņemas turpināt ES klimata diplomātiju. Tiks strādāts pie koncepcijas ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai, kur Vācija uzsvērs kultūras dimensiju. Ilgtspējīga attīstība būs Vācijas mērķis arī lauksaimniecības un zvejniecības jomās. Prezidentūra iesaistīsies patērētāju aizsardzības politikas izstrādē.

5. Drošības un kopīgu vērtību Eiropa

Prezidentūra iestājas par ES pamatvērtību stiprināšanu un atbalsta konstruktīvu pieeju tiesiskuma jautājumiem. Tās uzmanības lokā būs cīņa pret dezinformāciju, naida runu un rasismu. Vācija vēlas atbalstīt kultūru un medijus, kuriem ir liela loma Eiropas identitātes, vēstures un vērtību komunicēšanā. Tiks uzlabota pārrobežu sadarbība starp tiesībsargājošajām iestādēm, stiprināta kiberdrošība. Turpināsies aktīva ES sadarbība, lai cīnītos pret terorismu un teroristiska satura izplatīšanu. Vācija atbalstīs ambiciozu Eiropas Kopējās patvēruma sistēmas reformu.

6. Spēcīga Eiropa pasaulē

Vācija atbalstīs ES Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos. Īpašu uzmanību Vācija plāno veltīt Rietumbalkāniem, ES austrumu un dienvidu kaimiņiem, kā arī Āfrikai. Prezidentūra veicinās aktīvu sadarbību ar ASV; spēlēs aktīvu lomu ES un Apvienotās Karalistes nākotnes attiecību sarunās; centīsies paplašināt sadarbību ar Ķīnu, balstoties uz ES interesēm un vērtībām. Vācija vēlas intensificēt ES darbību starptautisko konfliktu risināšanā. Darba kārtībā būs arī tādi jautājumi kā ES paplašināšanās, ES-Krievijas attiecības, Centrālāzijas stratēģija, ES-ASEAN (Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas) sadarbība, attiecības ar Latīņameriku un Karību jūras reģiona valstīm. Vācija uzsver nepieciešamību stiprināt ES krīžu reaģēšanas spējas. Būtiska ir Eiropas vadošā loma starptautiskās tirdzniecības sistēmā. Intensīvs darbs nepieciešams attīstības sadarbības jomā. Vācija rosinās veidot Eiropas digitālās diplomātijas tīklu. Turpināsies darbs pie aizsardzības iniciatīvām, kā arī civilo krīžu vadības spējām. Prezidentūra veicinās sadarbību starp ES un NATO.

 Latvijai būtiskākie jautājumi Vācijas prezidentūras ietvaros:

  • ES daudzgadu budžets 2021.–2027. gadam, kur mūsu galvenās prioritātes ir Kohēzijas politika un Kopējā lauksaimniecības politika. Latvijai būtisks arī finansējums infrastruktūras projektiem, kā arī zinātnei un inovācijām.
  • Eiropas Atveseļošanas plāna finansējums, kas ir svarīgs ekonomiskās atkopšanas nodrošināšanai. Finansējuma investīcijām ir jābūt cieši saistītam ar reformām un tām jāveicina ES ilgtermiņa mērķu sasniegšana.
  • Maksimāli ciešas nākotnes attiecības ar Apvienoto Karalisti.
  • Vienota un ambicioza klimata politika.
  • Godīga ES konkurētspējas politika un funkcionējošs Vienotais tirgus un tā digitalizācija. Ambiciozi priekšlikumi digitālajā jomā.
  • Tiesiskums un demokrātisko sistēmu aizsardzība.
  • ES globālā loma un multilaterālisma stiprināšana, īpaši ES kaimiņu reģionos. Drošības stiprināšana sadarbībā ar NATO.