Līgums

02.12.2014. 19:09

SATURS

PREAMBULA  

I DAĻA

I SADAĻA. SAVIENĪBAS DEFINĪCIJA UN MĒRĶI  
II SADAĻA. PAMATTIESĪBAS UN SAVIENĪBAS PILSONĪBA
III SADAĻA. SAVIENĪBAS KOMPETENCES
IV SADAĻA. SAVIENĪBAS IESTĀDES UN STRUKTŪRAS 
     I NODAĻA. IESTĀŽU SISTĒMA 
     II NODAĻA. CITAS SAVIENĪBAS IESTĀDES UN PADOMDEVĒJAS STRUKTŪRAS
V SADAĻA. SAVIENĪBAS KOMPETENCES ĪSTENOŠANA
     I NODAĻA. KOPĒJI NOTEIKUMI
     II NODAĻA. ĪPAŠI NOTEIKUMI    
     III NODAĻA. PASTIPRINĀTA SADARBĪBA
VI SADAĻA.  SAVIENĪBAS DEMOKRĀTISKĀS DARBĪBAS PRINCIPI    
VII SADAĻA. SAVIENĪBAS FINANSES
VIII SADAĻA. SAVIENĪBA UN TĀS TUVĀKĀS KAIMIŅVALSTIS
IX SADAĻA. DALĪBA SAVIENĪBĀ

II DAĻA:      SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA

PREAMBULA
I SADAĻA. CIEŅA
II SADAĻA. BRĪVĪBAS
III SADAĻA. VIENLĪDZĪBA 
IV SADAĻA. SOLIDARITĀTE
V SADAĻA. PILSOŅU TIESĪBAS
VI SADAĻA TIESISKUMS
VII SADAĻA.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ HARTAS

INTERPRETĒŠANU UN PIEMĒROŠANU

III DAĻA:      SAVIENĪBAS POLITIKA UN DARBĪBA

I SADAĻA. VISPĀRĒJI PIEMĒROJAMI NOTEIKUMI    
II SADAĻA. DISKRIMINĀCIJAS AIZLIEGUMS UN PILSONĪBA
III SADAĻA. IEKŠPOLITIKA UN RĪCĪBA
     I NODAĻA. IEKŠĒJAIS TIRGUS
          1. iedaļa. Iekšējā tirgus izveide un darbība
          2. iedaļa. Personu brīva pārvietošanās un brīva pakalpojumu aprite
               1. apakšiedaļa. Darba ņēmēji
               2. apakšiedaļa Brīvība veikt uzņēmējdarbību
               3. apakšiedaļa. Pakalpojumu sniegšanas brīvība
          3. iedaļa. Brīva preču aprite
               1. apakšiedaļa. Muitas savienība
               2. apakšiedaļa. Sadarbība muitas jomā
               3. apakšiedaļa. Kvantitatīvo ierobežojumu aizliegums    
          4. iedaļa. Kapitāls un maksājumi
          5. iedaļa. Konkurences noteikumi
               1. apakšiedaļa. Noteikumi, kas attiecas uz uzņēmumiem
               2. apakšiedaļa. Dalībvalstu atbalsts
          6. iedaļa. Fiskālie noteikumi
          7. iedaļa. Kopīgi noteikumi 
     II NODAĻA. EKONOMIKAS POLITIKA UN MONETĀRĀ POLITIKA
          1. iedaļa. Ekonomikas politika
          2. iedaļa. Monetārā politika 
          3. iedaļa. Organizatoriskie noteikumi
          4. iedaļa. Īpaši noteikumi dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro
          5. iedaļa. Pārejas noteikumi 
     III NODAĻA. POLITIKA CITĀS JOMĀS 
          1. iedaļa. Nodarbinātība
          2. iedaļa. Sociālā politika         
          3. iedaļa. Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija
          4. iedaļa. Lauksaimniecība un zivsaimniecība
          5. iedaļa. Vide
          6. iedaļa. Patērētāju tiesību aizsardzība
          7. iedaļa. Transports
          8. iedaļa. Eiropas komunikāciju tīkli
          9. iedaļa. Zinātniskā izpēte un tehnoloģiju attīstība, un kosmoss
          10. iedaļa. Enerģētika
     IV NODAĻA. BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN TIESISKUMA TELPA 
          1. iedaļa. Vispārīgi noteikumi
          2. iedaļa. Robežkontroles, patvēruma un imigrācijas politika
          3. iedaļa. Tiesu iestāžu sadarbība civillietās 
          4. iedaļa. Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
          5. iedaļa. Policijas sadarbība
     V NODAĻA.

JOMAS, KURĀS SAVIENĪBA DRĪKST VEIKT ATBALSTA,

KOORDINĀCIJAS VAI PAPILDU DARBĪBU  

          1. iedaļa. Sabiedrības veselības aizsardzība
          2. iedaļa. Rūpniecība
          3. iedaļa. Kultūra
          4. iedaļa. Tūrisms
          5. iedaļa. Izglītība, jaunatne, sports un arodmācības 
          6. iedaļa. Civilā aizsardzība
          7. iedaļa. Administratīvā sadarbība 
IV SADAĻA. AIZJŪRAS ZEMJU UN TERITORIJU ASOCIĒŠANA
V SADAĻA. SAVIENĪBAS ĀRĒJĀ DARBĪBA
     I NODAĻA. VISPĀRĒJI PIEMĒROJAMI NOTEIKUMI
     II NODAĻA. KOPĒJĀ ĀRPOLITIKA UN DROŠĪBAS POLITIKA
          1. iedaļa. Kopīgi noteikumi 
          2. iedaļa. Kopējā drošības un aizsardzības politika 
          3. iedaļa. Finanšu noteikumi
     III NODAĻA. KOPĒJĀ TIRDZNIECĪBAS POLITIKA
     IV NODAĻA.

SADARBĪBA AR TREŠĀM VALSTĪM UN HUMĀNĀ

PALĪDZĪBA 

          1. iedaļa. Sadarbība attīstības jomā
          2. iedaļa. Ekonomiska, finansiāla un tehniska sadarbība ar trešām valstīm
          3. iedaļa. Humānā palīdzība
     V NODAĻA. IEROBEŽOJOŠI PASĀKUMI 
     VI NODAĻA. STARPTAUTISKI NOLĪGUMI
     VII NODAĻA.

SAVIENĪBAS ATTIECĪBAS AR STARPTAUTISKĀM

ORGANIZĀCIJĀM, TREŠĀM VALSTĪM UN SAVIENĪBAS

DELEGĀCIJĀM

     VIII NODAĻA. SOLIDARITĀTES KLAUZULAS ĪSTENOŠANA 
VI SADAĻA. SAVIENĪBAS DARBĪBA
     I NODAĻA. NOTEIKUMI PAR IESTĀDĒM
          1. iedaļa. Iestādes 
               1. apakšiedaļa. Eiropas Parlaments
               2. apakšiedaļa. Eiropadome 
               3. apakšiedaļa. Ministru padome
               4. apakšiedaļa. Eiropas Komisija
               5. apakšiedaļa. Eiropas Savienības Tiesa
               5a. apakšiedaļa. Eiropas Centrālā banka 
               6. apakšiedaļa. Revīzijas palāta
          2. iedaļa. Savienības padomdevējas struktūras
               1. apakšiedaļa. Reģionu komiteja
               2. apakšiedaļa. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
          3. iedaļa. Eiropas Investīciju banka
          4. iedaļa.

Noteikumi, kas attiecas uz Savienības iestādēm un struktūrām

     II NODAĻA.  FINANŠU NOTEIKUMI
          1. iedaļa. Daudzgadu finanšu shēma
          2. iedaļa. Savienības gada budžets
          3. iedaļa. Budžeta īstenošana un atbrīvošana no atbildības 
          4. iedaļa. Kopīgi noteikumi
          5. iedaļa. Krāpšanas apkarošana 
     III NODAĻA. PASTIPRINĀTA SADARBĪBA
VII SADAĻA. KOPĪGI NOTEIKUMI

IV DAĻA:             VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI