ES finanšu programmas

16.11.2017. 09:11

ES programmas ir integrēts pasākumu kopums, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm ES politiku īstenošanai. Iekļaušanās ES programmās ļauj Latvijai piedalīties nozīmīgos ES procesos un svarīgu problēmu risināšanā, veidojot sadarbību ar citām dalībvalstīm un kandidātvalstīm, un piesaistot ES finanšu resursus. ES programmas ietver daudzveidīgus pasākumus, kuru galvenais mērķis ir Eiropas konkurētspējas palielināšana pasaulē un tirgus integrācija.

Kā ES programmas tiek finansētas?
ES dalībvalstu līdzdalība programmās tiek finansēta no ES budžeta. Katra dalībvalsts, arī Latvija, katru gadu veic iemaksas ES kopējā budžetā, no kura pēc tam tiek finansēti dalībvalstīs īstenojamie projekti.

Kā ES programmas tiek īstenotas?
Vispārējā atbildība par ES programmu īstenošanu ir Eiropas Komisijai. Piemēram, par rīcības programmas sadarbībai mūžizglītības jomā izpildi atbildīgs ir Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts. Lai sekmīgi īstenotu programmas, ģenerāldirektorātos darbojas programmu komitejas, apakškomitejas un darba grupas. Savukārt valstī, kas piedalās konkrētajās programmās, parasti tiek izveidoti nacionālie kontaktpunkti – īpašas nacionālās aģentūras vai arī atbildīgā persona vai struktūrvienība atbilstošās nozares ministrijā.

Kā pieteikties dalībai ES programmās?
Projektu iesniegšana un to turpmāka izvērtēšana ir atkarīga no tā, vai konkrētais programmas pasākums ir ieviešams centralizēti, kad par to tieši atbildīga ir atbilstošā Komisijas institūcija, vai arī decentralizēti, kad par to tieši atbildīga ir nozares ministrija vai nacionālā aģentūra Latvijā.
Nacionālās aģentūras un nozaru ministrijas sagatavo un sniedz informāciju, kas ir nepieciešama programmas dalībniekiem un interesentiem, – attiecīgajās institūcijās ir pieejamas programmu dokumentu un veidlapu kopijas, kā arī interneta saites, kurās ir pieejama informācija par programmas centrālajiem informācijas avotiem un citu valstu kontaktpunktu informācijai. Nacionālo aģentūru interneta mājaslapās ir arī iespēja iepazīties ar jau īstenotiem projektiem.

Pārskats par Latvijai pieejamajām ES programmām un to nacionālajiem kontaktpunktiem vai kontaktpersonām
Par iespējām saņemt fondu finansējumu informāciju var sniegt Latvijas kontaktpersonas. ES programmās saņēmēji var būt dažādi, piemēram, dažās programmās saņēmēji ir tikai valsts pārvaldes iestādes, tādēļ ir būtiski sākotnēji iegūt informāciju par konkrēto ES finanšu programmu un finansējuma iegūšanas noteiktumiem.
Sīkāku informāciju par ES finanšu programmām iespējams iegūt Komisijas ģenerāldirektorātu un Latvijas nozaru ministriju mājaslapās.


Informācija par izsludinātajiem konkursiem
(sagatavojis Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs).

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu (ESF, ERAF un KF) aktivitāšu meklēšanas rīks

Informatīvi dokumentālu sižetu cikls „iESpēja” par ES fondu un programmu līdzekļu apguvi Latvijā

Konferences "2004.-2006. gada ES struktūrfondu ietekme uz uzņēmējdarbību, izglītību, zinātni un nodarbinātību" materiāli