Darbs

16.11.2017. 09:08

Darba iespējas Eiropas Savienībā

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību akti nodrošina darba ņēmēja brīvu pārvietošanos, tai skaitā, paredzot iespēju meklēt darbu un stāties darba attiecībās citās ES dalībvalstīs, Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstīs (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), kā arī Šveicē, kas ir noslēgusi divpusēju nolīgumu ar ES par personu brīvu pārvietošanos. Stājoties darba attiecībās citās valstīs, darbiniekiem tiek garantēta vienlīdzīga attieksme attiecībā uz darba samaksu, darba apstākļiem un sociālā nodrošinājuma pabalstiem. Pēc ES paplašināšanās 2004. un 2007.gadā vairākas valstis piemēroja pārejas periodu, ierobežojot darba ņēmēju brīvu pārvietošanos no, uz un starp attiecīgajām dalībvalstīm. 

No 2011.gada 1.maija Latvijas pilsoņiem darba tirgus ir atvērts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Atvērts darba tirgus nozīmē, ka Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve konkrēto valstu darba tirgum un, lai kļūtu par nodarbināto konkrētajās valstīs, personām nav nepieciešams saņemt darba atļauju. Stājoties darba attiecībās ar darba devēju ir jānoslēdz darba līgums.

Augstāk minētie nosacījumi attiecas uz Latvijas pilsoņiem. Nepilsoņiem attiecībā uz nodarbinātību katrā valstī tiek piemēroti atšķirīgi noteikumi.

Plašāka informācija par darba iespējām, vakantajiem amatiem Latvijā un ES dalībvalstīs un attiecīgiem valstu noteikumiem, atrodama:

EURES ir Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls. Tā misija ir atbalstīt Eiropas valstu darbaspēka brīvu pārvietošanos.

EURES uzdevumi:

  • sniegt darba meklētājiem konsultācijas un informāciju par nodarbinātības iespējām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstīs;
  • palīdzēt darba devējiem atrast vispiemērotākos darbiniekus;
  • nodrošināt pārrobežu reģionu darba meklētājus un darba devējus ar informāciju un konsultācijām.

EURES informācijas tīkla interneta vietnē ir iespējams iegūt informāciju par vakantajām darba vietām, dzīves un darba apstākļiem Latvijā un citās Eiropas valstīs. Iedzīvotāji attiecīgu informāciju un konsultācijas par darba iespējām u.c. jautājumiem var iegūt, apmeklējot Nodarbinātības valsts aģentūru, kur strādā EURES konsultanti (EURES konsultantu kontaktinformācija un pieņemšanas laiki).

Darba devēji EURES datubāzē var ievietot informāciju par vakantajiem amatiem viņu uzņēmumos/ iestādēs, kā arī meklēt darbiniekus no visām Eiropas valstīm. Darba devēji datubāzē var iegūt nepieciešamo informāciju par potenciālajiem darbiniekiem, tai skaitā, viņu dzīves un darba gājumus (CV). Attiecīgi gan informācijas ievietošana, gan meklēšana datubāzē ir bezmaksas pakalpojums.

Kur vēl meklēt informāciju par darbu ES

Informācija sagatavota pēc Nodarbinātības valsts aģentūras un www.eures.europa.eu materiāliem.