Transports, telekomunikācijas un enerģētika

04.02.2019. 11:02

Vispārīgs apraksts 

ES mērķis transporta, telekomunikāciju un enerģētikas jomā ir radīt modernas, efektīvas un konkurētspējīgas savienojumu sistēmas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un vides aspektus, lai izveidotu Eiropas mēroga transporta, telekomunikāciju, enerģētikas tīklus.

Transports ir viena no būtiskākajām ES politikas jomām, ņemot vērā tās ieguldījumu iekšējā tirgū. Transports sniedz 9% no ES iekšzemes kopprodukta un nodarbina 9% ES darbaspēka. ES transporta politikas mērķis ir veicināt un attīstīt ekonomiski un ekoloģiski efektīvu, drošu un uzticamu transporta nozari, kas rada apstākļus konkurētspējīgai industrijai, nodrošinot darbavietas un sabiedrības labklājību ES.

ES transporta politikas galvenajos pamatuzdevumos ir labi funkcionējoša vienota Eiropas transporta (sauszemes ceļu, jūras, gaisa, dzelzceļa) telpas izveide, kas savieno Eiropu ar modernu, multimodālu un drošu transporta infrastruktūras tīklu, t.sk. pāreja uz zemu emisiju mobilitāti. No sociālās perspektīvas – pieejamība, uzticamība un izdevīgums - ir galvenie faktori transportam. ES līmenī tiek risināti tādi jautājumi kā kopēji nosacījumi, kas attiecas uz pārvadātājiem, noteikumi par starptautisko transportu, pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot pasažieru un transporta drošību, pasažieru tiesības, finansējums infrastruktūrai.

 

Telekomunikāciju jomā ES līmenī norit darbs pie četru prioritāro mērķu sasniegšanas:

  • integrēta tīkla izveide, kas aptvertu visu Eiropu
  • informācijas sabiedrības veidošana
  • nacionālo tirgu atvēršana
  • ES dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošana attiecībā uz cenām, standartiem, pieeju tirgum, valsts iepirkumu u.c. noteikumiem.

2015. gada maijā Eiropas Komisija publicēja ES Digitālā vienotā tirgus stratēģiju, kā visaptverošais mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas ekonomikai, industrijai, kā arī sabiedrībai ir visas iespējas pilnībā izmantot digitālā laikmeta priekšrocības. Stratēģija izvirza trīs   pamatuzdevumus: 1) nodrošināt patērētājiem un uzņēmējiem labāku piekļuvi tiešsaistes precēm un pakalpojumiem; 2) nodrošināt atbilstošu infrastruktūru; 3) kā arī nodrošināt digitālās ekonomikas izaugsmi. Digitālā vienotā tirgus jautājumi arvien vairāk turpinās ieņemt nozīmīgu vietu ES dienaskārtībā. Kopš stratēģijas publicēšanas, Eiropas Komisija ir publicējusi visus likumdošanas priekšlikumus stratēģijas īstenošanai.

Lisabonas līgums ir licis pamatu kopīgas enerģētikas politikas izveidei, uzsverot dalībvalstu solidaritātes principu. ES līmenī galvenie darbības virzieni ir vērsti uz energoapgādes drošības nodrošināšanu visā ES, energoefektivitātes un taupības veicināšanu, kā arī jaunu enerģijas veidu attīstīšanu, nodarot pēc iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi, kā arī uz Transeiropas enerģētikas tīklu izveidi. Viens no primārajiem instrumentiem ir vienota enerģētikas tirgus izveide ES. Šim nolūkam ir pieņemta t.s. trešā enerģētikas pakete, kuras mērķis ir liberalizēt enerģijas apgādes sektoru un vecināt konkurenci enerģētikas uzņēmumu starpā.

2015. gadā tika uzsākts darbs pie Enerģētikas savienības izveidošanas un īstenošanas. Enerģētikas savienības mērķis ir rast jaunus risinājumus Eiropas enerģētiskās atkarības mazināšanai un pilnībā integrētam enerģētikas tirgum, nodrošinot drošu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu enerģiju Eiropai. Enerģētikas savienības stratēģija balstās uz piecām dimensijām: 1) piegāžu drošība; 2) pilnībā integrēts un konkurētspējīgs enerģētikas iekšējais tirgus; 3) energoresursu pieprasījumu mazināšana ar energoefektivitātes palīdzību; 4) pāreja uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku; 5) ieguldījumi pētniecībā, inovācijām, konkurētspējas veicināšanā.

ES enerģētikas politikas neatņemama sastāvdaļa ir ārējā dimensija un sadarbība ar lielākajiem enerģijas piegādātājiem un tranzītvalstīm, kā arī ar valstīm, kas ir lieli un pieaugoši enerģijas resursu patērētāji. Lai sadarbība būtu konsekventa, ES un dalībvalstu uzstādījums ir runāt ar ārējiem partneriem „vienā balsī”, kā arī balstīt sadarbību uz reciprocitāti un caurspīdību.

2014. gadā Eiropas Komisija nāca klajā ar klimata un enerģētikas satvaru laikposmam līdz 2030. gadam, kurā ierosināti jauni mērķi un pasākumi, lai ES ekonomiku un energosistēmu padarītu konkurētspējīgāku, drošāku un ilgtspējīgāku. Satvarā tostarp ir noteikti mērķi siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantojuma palielināšanai.

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par transporta un telekomunikāciju jautājumiem atbildīgā ministrija Latvijā ir Satiksmes ministrija, par enerģētikas politiku atbildīgās ir Ekonomikas ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir arī atbildīgā institūcija par informācijas sabiedrības un elektroniskās pārvaldes politiku.

 

Aktualitātes ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Padomē

Lasīt vairāk ->