Vispārīgs apraksts

05.03.2018. 13:51

Lai gan ES ir viena no turīgākajām pasaules daļām, joprojām pastāv ievērojamas dzīves līmeņa atšķirības gan starp ES dalībvalstīm, gan to reģioniem. Tādēļ ES reģionālā politika ir izveidota, lai sniegtu atbalstu tiem reģioniem, kam izvietojuma vai vēsturiski veidojušos apstākļu dēļ ir grūti konkurēt vienotajā tirgū. Reģionālās politikas mērķis ir veicināt ražošanas attīstību un paaugstināt dzīves līmeni  reģionos, kā arī izlīdzināt atšķirības to starpā.

Kohēzijas politika ir finansiāli ietilpīgākā ES politika un 2007.-2013.gadu plānošanas periodā veido 35,7 % no kopējā ES budžeta. Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ES budžeta ietvaros ir atvēlēti 347,41 miljardi eiro.

Nozīmīgākie kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai izmantotie finanšu instrumenti ir:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kas finansē ar vispārējo infrastruktūru, inovācijām un ieguldījumiem saistītās programmas. ERAF finansējumu ir tiesīgi saņemt nabadzīgākie reģioni visā ES.
  • Eiropas Sociālais fonds paredz līdzekļus arodmācību projektiem un cita veida nodarbinātības veicināšanas un darbavietu izveides programmām. Tāpat kā ERAF finansējumu, arī ESF finansējumu ir tiesīgas saņemt visas ES valstis.
  • Kohēzijas fonds attiecas uz vides projektu un transporta infrastruktūras projektiem, kā arī uz atjaunojamās enerģijas attīstības projektiem. Šī fonda finansējums ir rezervēts tikai tām valstīm, kuru dzīves līmeņa rādītāji nav augstāki par 90% no ES vidējā rādītāja. Tādas ir visas ES dalībvalstis, kas pievienojās ES 2004. un 2007.gadā, kā arī Portugāle un Grieķija. Spānijai, kas no Kohēzijas fonda guvusi finansējumu jau iepriekš, tas pakāpeniski tiek samazināts.

Lai pieejamo kohēzijas politikas finansējumu izmantotu pēc iespējas racionāli, 2010.gada nogalē ir uzsāktas ES dalībvalstu diskusijas par kohēzijas politikas nākotni. Latvijai ir būtiski, lai tiktu saglabāts kohēzijas politikas sākotnējais mērķis -  izlīdzināt attīstības atšķirības ES - un lai kohēzijas finansējumu saņemtu mazāk attīstītie ES reģioni.

Vietējām un reģionālajām pašvaldībām ES lēmumu pieņemšanas procesā ir iespējam paust viedokli ar Reģionu komitejas starpniecību. Reģionu komitejā ir 344 locekļi no 27 ES dalībvalstīm, un tās darbs ir organizēts 6 dažādās komisijās. Reģionu komiteja sniedz atzinumus par jaunām ES iniciatīvām; atzinumiem ir ieteikuma raksturs.  

Par Reģionu komiteju lasīt arī sadaļā "Latvija ES iestādēs"