ES daudzgadu budžets

01.11.2010. 12:36

Vispārīgs apraksts 

ES daudzgadu budžets jeb finanšu ietvars ir plānošanas mehānisms, kas nosaka ES budžeta ieņēmumus, maksimālo izdevumu apjomu, kā arī budžeta struktūru. ES budžeta sarunu rezultātā tiek noteikts dalībvalstīm piešķiramais finansējums (jeb t.s. nacionālās aploksnes) Kopējās lauksaimniecības politikas un Kohēzijas politikas īstenošanai, kā arī iezīmēts ES budžeta finansējums citu ES politiku īstenošanai.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par ES daudzgadu budžeta plānošanu atbildīgā institūcija Latvijā ir Ārlietu ministrija sadarbībā ar visām nozaru ministrijām.

Lasīt vairāk ->