Revīzijas palāta jeb auditoru tiesa

08.01.2018. 13:16

Kas ir Revīzijas palāta?

Revīzijas palātas uzdevums ir kontrolēt ES finanses un nodrošināt ES finanšu lietderīgu izlietošanu, palīdzot Parlamentam un ES Padomei veikt kontroli pār ES budžeta izmantošanu. Revīzijas palāta pārbauda visu ES ieņēmumu un izdevumu pārskatus. Tā pārbauda arī visu ES izveidoto struktūru ieņēmumu un izdevumu pārskatus, ciktāl attiecīgais izveides akts neaizliedz šādu pārbaudi. Revīzijas palāta nodod Parlamentam un ES Padomei atzinumu par pārskatu ticamību, kā arī par notikušo darījumu likumību un pareizību, un to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Revīzijas palāta vienlaikus gada ziņojumu nosūta ES Padomei, Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem.

Kas tajā darbojas?

Revīzijas palātas locekļi amatā tiek iecelti uz sešiem gadiem. ES Padome, pēc apspriešanās ar Parlamentu, apstiprina locekļu sarakstu, kuru izstrādā saskaņā ar visu dalībvalstu priekšlikumiem. Revīzijas palātas locekļus var iecelt amatā atkārtoti. Revīzijas palātas priekšsēdētājs tiek ievēlēts uz trim gadiem, ar iespēju ievēlēt to atkārtoti.

Eiropas Revīzijas palātu vada priekšsēdētājs, kuru no sava vidus uz atjaunojamu trīs gadu termiņu ievēl locekļi. Priekšsēdētājs ir primus inter pares — pirmais starp vienlīdzīgajiem. Priekšsēdētājs vada ERP sēdes un nodrošina ERP lēmumu īstenošanu un iestādes un tās darbības pareizu vadību.
2016. gada 13. septembrī Revīzijas palātas locekli no Vācijas Klaus-Heiner Lehne ievēlēja par Palātas 11. priekšsēdētāju.

Latvijas pārstāvība Revīzijas palātā

Latvijas Republikas kompetentā valdības institūcija ar Revīzijas palātu saistītajos jautājumos ir Finanšu ministrija.

No 2004.gada 7.maija līdz 2015. gada 16. novembrim Revīzijas palātas tiesneša amata pienākumus pildīja Igors Ludboržs. Kopš 2006. gada 22. marta viņš bija arī Palātas Administratīvās komitejas loceklis un 2008. gada aprīlī kļuva par šīs komitejas priekšsēdētāju. Kopš 2010.gada 1.jūnija I.Ludboržs bija vecākais loceklis apakšpalātā Ieņēmumi, pētniecība un iekšējā nozaru politika un Eiropas Savienības iestādes un struktūras un Administratīvās komitejas loceklis.

Kopš 2015.gada novembra Revīzijas palātas tiesneša amata pienākumus pilda Mihails Kozlovs, kurš iepriekš ieņēma Finanšu ministrijas (FM) Fiskālās politikas departamenta direktora vietnieka – Ekonomisko un finanšu jautājumu nodaļas vadītāja Latvijas Pārstāvniecībā Eiropas Savienībā amatu.