Reģionu komiteja

05.03.2018. 14:02

Kas ir Reģionu komiteja?
Reģionu komitejas galvenais uzdevums ir nodrošināt pašvaldību un reģionālo varas iestāžu interešu pārstāvību ES. Tāpat kā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, arī Reģionu komitejai ir piešķirta konsultatīva loma. ES Padomei un Komisijai ES pamatlīgumos noteiktos gadījumos ir jākonsultējas ar Reģionu komiteju. Tomēr ar to var konsultēties arī citos gadījumos, īpaši, ja jautājums ir saistīts ar pārrobežu sadarbību. Reģionu komiteja ir politiska asambleja, kas vietējām un reģionālajām pašvaldībām dod iespēju paust savu viedokli ES politikas un likumdošanas izstrādes procesā. Saskaņā ar ES pamatlīgumiem, Komisijai, Parlamentam un ES Padomei jāapspriežas ar Reģionu komiteju par visiem jauniem tiesību aktu priekšlikumiem jomās, kas ietekmē reģionālo un vietējo līmeni.

Reģionu komitejas sastāvs
Reģionu komitejas sastāvā ir reģionālo un vietējo struktūru pārstāvji. Reģionu komitejas locekļiem nevar būt saistoši nekādi obligāti norādījumi. Viņi pilda pienākumus neatkarīgi un ES vispārējās interesēs. Reģionu komitejas pārstāvji vienlaikus nedrīkst pildīt arī Eiropas Parlamenta deputāta funkcijas.

Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ES Padome apstiprina Reģionu komitejas sastāvu. Reģionu komitejas pārstāvjus un viņu aizstājējus ievēl uz pieciem gadiem, ar iespēju tikt atkārtoti ieceltiem amatā. Šobrīd Reģionu komitejā kopumā ir 353 pārstāvji. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju un prezidiju uz 2,5 gadiem. Pašreizējā Reģionu komitejas priekšsēdētājs ir beļģis Karls-Heins Lamberts (Karl-Heinz Lambertz).

Kas Latviju pārstāv Reģionu komitejā?
Latvijai laika periodā no 2015. gada 25. janvāra Reģionu komitejā ir paredzētas septiņas vietas pastāvīgajiem pārstāvjiem un septiņas vietas to aizvietotājiem.

Pastāvīgie pārstāvji:
Locekļi:

NAT: Inga Bērziņa
CIVEX/ SEDEC: Ligita Gintere
ECON/ ENVE: Andris Jaunsleins
NAT/ SEDEC: Aleksandrs Lielmežs
COTER/ ENVE: Leonīds Salcevičs
ECON/ COTER: Dainis Turlais
ECON/ COTER:  Jānis Vītoliņš

Aizvietotāji:

Gunārs Ansiņš
Jānis Baiks
Gints Kaminskis
Sergejs Maksimovs
Aivars Okmanis
Olga Veidiņa
Hardijs Vents

Sīkāku informāciju par katru no Latvijas pārstāvjiem skatīt šeit.