Eiropas Savienības Tiesa

01.11.2010. 12:38

 

Kas ir Eiropas Savienības Tiesa?
Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – ES Tiesa) atrodas Luksemburgā. ES Tiesas sastāvā ietilpst Vispārējā tiesa un specializētās tiesas.

ES Tiesa nodrošina likumības ievērošanu, interpretējot un piemērojot ES pamatlīgumus un citus ES institūciju izdotos tiesību aktus. ES Tiesas būtiskākie uzdevumi ir nodrošināt ES tiesību vienveidīgu iztulkošanu un piemērošanu un izšķirt strīdus starp dalībvalstīm, starp ES institūcijām, kā arī strīdus starp ES institūcijām un dalībvalstīm.

ES Tiesas sastāvā ietilpst 28 tiesneši un 8 ģenerāladvokāti. ES Tiesas priekšsēdētāju ievēl uz trim gadiem, ar iespēju ievēlēt atkārtoti. Pašreizējais Tiesas priekšsēdētājs ir grieķis Vassilios Skouris (Vassilios Skouris). Tiesnešus un ģenerāladvokātus, kas atstāj amatu, var iecelt amatā atkārtoti. Tiesnešus nominē katras valsts valdība, bet kopējo sastāvu uz sešiem gadiem apstiprina ES Padome.

No ES Tiesā pārstāvētajiem 8 ģenerāladvokātiem, piecu valstu - Vācijas, Francijas, Itālijas, Spānijas un Lielbritānijas – pārstāvji netiek pakļauti pārējo ģenerāladvokātu rotācijas sistēmai. Daļēja ģenerāladvokātu rotācija notiek ik pēc trim gadiem.


Kas Latviju pārstāv Eiropas Savienības Tiesā?
ES Tiesas tiesneša amatam no Latvijas tika izvirzīts Egils Levits (pilnvaru termiņš sākās 2004.gada 11.maijā), savukārt Vispārējās tiesas tiesneša amatam - Ingrīda Labucka (pilnvaru termiņš sākās 2004.gada 12.maijā).

Eiropas Savienības Civildienesta tribunāls
ES Civildienesta tribunāls tika izveidots, pamatojoties uz ES Padomes 2004.gada 2.novembra lēmumu. ES Civildienesta tribunāls izskata ar ES civildienestu saistītus strīdus.