Eiropas Komisija

17.09.2020. 08:25

  

Kas ir Eiropas Komisija?
Eiropas Komisija (Komisija) ir politiski neatkarīga ES institūcija, kas pārstāv ES un tās dalībvalstu kopējās intereses. Politikas jomās, kurās dalībvalstis ir deleģējušas savas nacionālās kompetences ES, Komisija ir galvenā ES likumdošanas ierosinātāja. Likumdošanas procesā Komisijai ir jāievēro subsidiaritātes un proporcionalitātes principi. Subsidiaritātes princips nosaka, ka ES darbojas tikai to kompetenču ietvaros, ko tai līgumos piešķīrušas dalībvalstis, nolūkā sasniegt tajos paredzētos mērķus. Savukārt, proporcionalitātes princips nosaka, ka ES rīcības saturs un veids ir samērīgs ar līgumu mērķu sasniegšanai nepieciešamo. Komisija arī pārrauga, kā dalībvalstis pilda ES kopīgi pieņemtos lēmumus.

Šobrīd Komisiju veido 28 komisāri, ieskaitot Komisijas priekšsēdētāju. Komisāra kandidātus nominē ES dalībvalstis. Komisijas priekšsēdētājs nosaka katra komisāra atbildību par kādu no ES politikas jomām.

Komisija tiek apstiprināta uz 5 gadiem. Pamatojoties uz Parlamenta vēlēšanu rezultātiem, dalībvalstu valdības, savstarpēji vienojoties, izvirza kandidātu Komisijas priekšsēdētāja amatam (Parlamenta uzvarējušās politiskās grupas pārstāvi), un šo kandidatūru apstiprina Parlaments. Pēc tam dalībvalstu valdības, vienojoties ar izvirzīto priekšsēdētāja kandidātu, nominē kandidātus pārējo Komisijas locekļu amatiem, bet Parlaments organizē katra komisāra kandidāta noklausīšanos un plenārsēdē balso kopumā par kolēģijas kandidātiem. Pēc Parlamenta apstiprinošā balsojuma Komisijas sastāvu apstiprina un ieceļ amatā Eiropadome.

Pašreizējās Eiropas Komisijas prezidente ir Urzula fon der Leiena (Ursula von der Leyen).

Komisijas sastāvā Latvijas pārstāvis ir priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, kura atbildībā ir ekonomika cilvēku labā. 


Eiropas Komisijas civildienestā strādā apmēram 38 000 ierēdņu, kuru darbs ir strukturēts apmēram 40 ģenerāldirektorātos un dienestos.