Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

05.03.2018. 14:01

Kas ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja?
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (turpmāk – Komiteja) īsteno padomdevēja funkcijas Parlamentam, ES Padomei un Komisijai. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt dažādu sociālo un ekonomisko interešu pārstāvību ES (piemēram, darba devējus, darba ņēmējus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ražotājus, pārvadātājus un patērētājus utml.). Komitejas loma ir konsultatīva – ES līgumos noteiktos gadījumos ES Padomei vai Komisijai jākonsultējas ar komiteju, kamēr citos gadījumos ES Padome, Komisija un Parlaments to var darīt brīvprātīgi.

Komitejas sastāvs
Komitejā ir pārstāvji no darba devēju organizācijām, darba ņēmēju organizācijām (arodbiedrībām) un citām organizācijām, kas pārstāv pilsonisku sabiedrību, īpaši sociāli ekonomiskajā, pilsoniskajā, profesionālajā un kultūras jomā. Komitejas locekļiem nevar būt saistoši nekādi obligāti norādījumi. Komitejas locekļi pilda pienākumus neatkarīgi - ES vispārējās interesēs.

Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ES Padome apstiprina Komitejas sastāvu. Katrai dalībvalstij ir noteikts konkrēts pārstāvju skaits Komitejā, kas tiek iecelti uz pieciem gadiem. Šobrīd Komitejā kopumā ir 353 pārstāvji. Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem priekšlikumiem un konsultācijām ar Komisiju, ES Padome apstiprina Komitejas locekļu sarakstu. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju uz 2,5 gadiem. Pašreizējais Komitejas priekšsēdētājs ir  Georgs Dassis (Georges DASSIS).

Kas Latviju pārstāv Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā?
Latvijai laika periodā no 2015.gada 20.septembrim - pašreiz Komitejā ir paredzētas 7 pārstāvju vietas.

Latvijas pārstāvji Komitejā ir:

  • Vitālijs Gavrilovs - Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents; Latvijas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) līdzpriekšsēdētājs; Eiropas Biznesa konfederācijas (BUSINESSEUROPE) Prezidentu padomes loceklis, privātais investors;
  • Gundars Strautmanis - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pirmais viceprezidents;
  • Ariadne Ābeltiņa - Ārējo sakaru koordinētāja, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS);
  • Pēteris Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs;
  • Gunta Anča - Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja;
  • Baiba Miltoviča - Starptautiskās un ES lietas (Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija);
  • Gustavs Norkārklis - Valdes priekšsēdētājs, Latvijas Bioloģiskās laulsaimniecības asociācija.