Eiropadome

05.03.2018. 13:59

Ko dara Eiropadome?
Eiropadome ir ES institūcija, kas nosaka ES attīstību un vispārējos politikas virzienus un prioritātes. Ar Lisabonas līgumu Eiropadomei tiek piešķirts institūcijas statuss, kas nozīmē, ka Eiropadome pieņem saistošus lēmumus un tie ir pakļauti ES Tiesas izvērtēšanai. Eiropadome neveic likumdošanas funkcijas. Balsstiesības Eiropadomē nav Eiropadomes priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētājam un Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos. Eiropadome sanāk vismaz divas reizes pusgadā.

Eiropadomes priekšsēdētājs
Eiropadomi vada Eiropadomes priekšsēdētājs. Šo amatu izveidoja Lisabonas līgums. 2009.gada 1.decembrī par pirmo Eiropadomes priekšsēdētāju tika apstiprināts Hermans van Rompejs. Pašreiz Eiropadomes priekšsēdētājs ir bijušais Polijas premjerministrs Donalds Tusks (Donald Tusk).

Saskaņā ar Lisabonas līguma nosacījumiem, Eiropadomes priekšsēdētāju ar kvalificētu balsu vairākumu ievēl Eiropadome uz divarpus gadiem ar iespēju pārvēlēt viņu uz vēl vienu termiņu. Eiropadomes priekšsēdētāja pamatfunkcijas ir:
a) vadīt un virzīt Eiropadomes darbu;
b) nodrošināt Eiropadomes darba sagatavošanu un nepārtrauktību sadarbībā ar Komisijas priekšsēdētāju un, pamatojoties uz Vispārējo lietu padomes darbu;
c) censties veicināt vienotību un konsensu Eiropadomē;
d) pēc katras Eiropadomes sanāksmes sniegt ziņojumu Parlamentam.
Līdz šim Eiropadomes sanāksmes vadīja ES Padomes prezidentūras valsts vai valdības vadītājs.

Kas piedalās Eiropadomēs?
Eiropadomē piedalās dalībvalstu valstu vai valdību vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs, kā arī Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Ja Eiropadomes darba kārtība to paredz, dalībvalsts valsts/valdības vadītājs var pieņemt lēmumu par konkrēta dalībvalsts valdības nozares ministra dalību Eiropadomē, bet Komisijas priekšsēdētājs - par Komisijas komisāra dalību. Eiropadomē var tikt uzaicināts piedalīties Parlamenta priekšsēdētājs. Eiropadomes sanāksmes apmeklē arī ES Padomes ģenerālsekretārs.

Kas pārstāv Latviju Eiropadomē?
Latviju Eiropadomē pārstāv Latvijas Republikas Ministru prezidents.