Latvija ES iestādēs

05.03.2018. 13:58

ES INSTITŪCIJAS
Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību nosaka sekojošas Eiropas Savienības institūcijas (iestādes):

Eiropas Parlaments

Eiropadome

ES Padome

Eiropas Komisija

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Centrālā banka

Revīzijas palāta.

 

Eiropas Parlamentam ES Padomei un Eiropas Komisijai palīdz Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja, kuras pilda padomdevējas funkcijas.