Latvijai prioritārie Eiropas Savienības jautājumi 2017. gadā

06.02.2018. 13:33

Latvijas centrālā prioritāte 2017. gadā būs interešu aizstāvēšana Eiropas Savienības (ES) sarunās ar Apvienoto Karalisti (AK) par tās izstāšanos no ES. Latvijas interesēs ir saglabāt ciešas ekonomiskās un politiskās ES - AK attiecības, kā arī nodrošināt AK dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo tiesisko paļāvību, lai to valstspiederīgo statuss, kuri jau atrodas un dzīvo AK nemainītos, kā arī lai saglabātos uzkrātās sociālās drošības tiesības un tiesības uz veselības aprūpi. 

Nākamajā gadā turpināsies pārdomu process par Eiropas Savienības nākotni. Šajās diskusijās Latvija iestāsies par nepieciešamību meklēt kopīgu platformu turpmākajam darbam. Latvijas interesēs ir politiski un ekonomiski saliedēta ES, sociālekonomiskās attīstības un izaugsmes, kā arī drošības veicināšana.

1. Drošība

Latvijas prioritāte būs veicināt stabilitāti un attīstību ES austrumu un dienvidu kaimiņu reģionos.  Turpināsies aktīvs darbs pie ES Globālās stratēģijas ārlietu un drošības politikas jomā ieviešanas. Latvija atbalsta ES dalībvalstu ciešāku sadarbību Kopējās drošības un aizsardzības politikas ietvaros. Latvija galvenokārt ir ieinteresēta veicināt ES aktīvāku iesaisti tās dalībvalstu un Austrumu partnervalstu noturības, kiberdrošības un stratēģiskās komunikācijas spēju stiprināšanā. Būtiski stiprināt ES drošības un aizsardzības spējas.  

Iekšējā drošība

Latvija turpinās atbalstīt pasākumus cīņā pret terorismu, tostarp, sniegs konstruktīvu ieguldījumu darbā pie Šaujamieroču direktīvas, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas pārskatīšanā. Latvijai ir svarīgi informācijas sistēmu savstarpējās savietojamības un ES dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu, kā arī drošības iestāžu savstarpējās sadarbības stiprināšanas jautājumi.

Robežu pārvaldība

Latvijas prioritāte būs turpināt darbu pie ES ārējo robežu stiprināšanas un efektīvas kontroles. Būs jānodrošina jaunizveidotās Eiropas Robežu un krasta apsardzes darboties spējas.

Migrācija

Migrācijas jomā būtiski turpināt esošo lēmumu īstenošanu, kā arī darbu pie partnerībām ar prioritārajām nelegālās migrācijas izcelsmes un tranzīta valstīm un ES – Turcijas vienošanās īstenošanas. Savukārt Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformas kontekstā Latvijai ir svarīgi, lai patvēruma procedūra tiktu padarīta efektīvāka un vienkāršāka un jebkādi mehānismi patvēruma meklētāju pārdalei ES ietvaros vai pārmitināšanai no trešajām valstīm balstītos uz brīvprātības principa.

2. Sociāli ekonomiskā attīstība

Vienotais tirgus

ES Vienotā tirgus tālākā attīstīšana un tā četru pamatbrīvību pilnveide būs starp prioritārajiem jautājumiem. Īpaši veicināsim darbu pie iniciatīvām, kas vērstas uz preču un pakalpojumu jomas darbības uzlabošanu, kā arī pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšanu un atvieglošanu. Latvija aktīvi iesaistīsies diskusijās par savstarpējās atzīšanas principa atbilstošu piemērošanu, sekos līdzi dažādu iniciatīvu attīstībai, tostarp, “Pakalpojumu kartes”, “ES Vienotā tirgus informācijas rīka”, digitālā satura piegādes līgumu un preču distances pārdošanas līgumu priekšlikumiem.

Latvijai ir svarīgi, lai ES pamatbrīvības tiktu vienlīdzīgi attiecinātas uz visām dalībvalstīm, tā nodrošinot visiem ES pilsoņiem līdzvērtīgas iespējas izmantot iekšējā tirgus priekšrocības. Turpināsim uzsvērt nepieciešamību pildīt esošās vienošanās un prasības cīņā pret dažāda veida krāpniecību, tostarp nodarbinātības un sociālajā jomā.

Digitālais vienotais tirgus

Darbā pie viesabonēšanas piemaksu pilnīgas atcelšanas mobilo sakaru pakalpojumiem Latvija turpinās aizstāvēt tādus risinājumus, kas nodrošina līdzsvaru starp patērētāju un uzņēmēju interesēm.

Nākamajā gadā svarīgs būs Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārskats, kur būtiski panākt vienotu dalībvalstu izpratni par jurisdikcijas kritēriju godīgu ievērošanu, kas nodrošinātu ne tikai funkcionējošu mehānismu audiovizuālo mediju pakalpojumu reģistrēšanai un licencēšanai, bet ļautu cīnīties ar “pastkastīšu” uzņēmumu darbību. Latvijai ir svarīgi, ka priekšlikumā tiek paredzēts regulējums, kas ļautu nekavējoties ierobežot pakalpojumu translāciju no citām ES dalībvalstīm gadījumos, kad konstatēti nopietni draudi nacionālajai drošībai.

Latvija nodrošinās interešu aizstāvību telekomunikāciju jomas reformas ietvaros publicēto priekšlikumu izskatīšanā, lai panāktu Latvijas situācijai piemērotus risinājumus. Latvija atbalstīs ambiciozu e-pārvaldes rīcības plāna īstenošanu. Latvija turpinās atbalstīt tādu šķēršļu novēršanu, kas balstīti uz ģeogrāfisko atrašanās vietu, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, veicinātu pārrobežu tirdzniecību un vienlīdzīgu pieeju precēm un pakalpojumiem tiešsaistē ES vienotajā tirgū.

Enerģētikas Savienība un klimata politika

“Klimata un enerģētikas satvaru 2030. gadam” saistītajos priekšlikumos būs svarīgi strādāt pie līdzsvarotas ES iekšējā sloga sadales, lai pāreja uz zema oglekļa ekonomiku norisinātos izmaksu ziņā efektīvi, godīgi un solidāri, ņemtu vērā valstu specifiskos apstākļus un stimulētu ekonomisko izaugsmi. Latvijai svarīga būs darba turpināšana pie Enerģētikas Savienības pārvaldības, kā arī energodrošuma pakotnes ieviešanas.

ES Daudzgadu budžets

2017. gadā gaidāms Eiropas Komisijas priekšlikums ES daudzgadu budžetam pēc 2020. gada. Latvija iestāsies par to, lai uzsvars ES Daudzgadu budžetā saglabātos uz ES iekšējo attīstību un konverģenci.

Nodokļi

Jāturpina aizsāktais darbs cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvas nodokļu plānošanas ES un globālā līmenī. Latvija atbalstīs priekšlikumus, kas uzlabos PVN sistēmas darbības efektivitāti.

Ārējā tirdzniecība

Latvija vēlas ambiciozu tirdzniecības nolīgumu slēgšanu ar starptautiskajiem partneriem, nodrošinot Latvijas interešu aizstāvību. Jāturpina darbs pie tirdzniecības aizsardzības instrumentu modernizācijas, panākot līdzsvarotu rezultātu, kas ņem vērā gan ražotāju, gan lietotāju intereses. Jāattīsta ciešāka ekonomiskā sadarbība ar Ķīnu, kā arī turpmākas tirdzniecības attiecības ar Austrumu partnerības valstīm.

Ekonomiskās un monetārās savienības pabeigšana un Banku savienība

Latvijas prioritāte būs Banku savienības pabeigšana, tostarp Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas pakāpeniska izveide. Vērtēsim un aktīvi diskutēsim par 2017. gada pavasarī gaidāmās Eiropas Komisijas Baltās grāmatas par Eiropas nākotni priekšlikumiem Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) pabeigšanai. Latvijai ir svarīgi, lai EMS padziļināšanas rezultātā tiktu nodrošināta tās ilgtspēja un iespējas Latvijas ekonomiskajai konverģencei ar Eirozonas vidējo līmeni.