Protokols par Subsidiaritātes un Proporcionalitātes principu piemērošanu

02.12.2014. 19:09

PROTOKOLS

PAR SUBSIDIARITĀTES UN PROPORCIONALITĀTES PRINCIPU PIEMĒROŠANU

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

vēlēdamās nodrošināt to, ka lēmumu pieņemšana cik iespējams ir tuvināta Eiropas Savienības pilsoņiem,

nolēmušas ieviest nosacījumus subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanai, kā minēts Konstitūcijas I-9. pantā, un ieviest sistēmu, lai uzraudzītu, kā iestādes piemēro šos principus,

ir vienojušas par šādiem noteikumiem, kuri pievienoti Konstitūcijai:

 1. Katra iestāde nodrošina pastāvīgu subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu atbilstoši Konstitūcijas I-9. pantam.
 2. Pirms tiesību aktu ierosināšanas Komisija veic plašas konsultācijas. Šādās konsultācijās vajadzības gadījumā vērā ņem paredzētās darbības reģionālo un vietējo aspektu . Ārkārtas steidzamības gadījumos Komisija var neveikt šādas konsultācijas. Tā norāda lēmuma pamatu savā priekšlikumā.
 3. Komisija nosūta visas savas likumdošanas iniciatīvas un priekšlikumu grozījumus dalībvalstu parlamentiem, vienlaicīgi tos nosūtot Eiropas Savienības likumdevējai iestādei. Pieņemot Eiropas Parlamenta likumdošanas lēmumus un Ministru padomes nostājas, tās nosūta dalībvalstu parlamentiem.
 4. Komisija pamato savu priekšlikumu attiecībā uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu. Jebkurā likumdošanas iniciatīvā jābūt iekļautam sīki izstrādātam ziņojumam, kas ļautu izvērtēt tās atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem. Šajā ziņojumā jāiekļauj īss novērtējums priekšlikuma finansiālajai ietekmei un, attiecībā uz Eiropas ietvarlikumu, tā ietekmei uz noteikumiem, kas dalībvalstīm jāievieš, tostarp, vajadzības gadījumā, uz reģionālo likumdošanu. Pamatojums secinājumam, ka Eiropas Savienības mērķis ir labāk sasniedzams Eiropas Savienības līmenī, ir jāargumentē ar kvalitatīviem un, ja iespējams, kvantitatīviem rādītājiem. Komisija ņem vērā nepieciešamību samazināt un samērot ar sasniedzamo mērķi visus finansiālos vai administratīvos apgrūtinājumus, kas attiecas uz Eiropas Savienību, dalībvalstu valdībām, reģionālajām un vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem un pilsoņiem.
 5. Jebkurš dalībvalsts parlaments vai jebkura dalībvalsts parlamenta palāta sešu nedēļu laikā no Komisijas likumdošanas iniciatīvas nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Ministru padomes un Komisijas priekšsēdētājiem pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tā uzskata, ka attiecīgais priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. Katra valsts parlamenta vai katras valsts parlamenta palātas ziņā ir vajadzības gadījumā apspriesties ar reģionālajiem parlamentiem, kuriem ir likumdošanas pilnvaras.
 6. Eiropas Parlaments, Ministru padome un Komisija ņem vērā pamatotus atzinumus, kurus izsaka dalībvalstu parlamenti vai dalībvalsts parlamenta palāta.
  Dalībvalstu parlamentiem ar vienpalātas parlamentāro sistēmu ir divas balsis, savukārt katrai divpalātu parlamenta sistēmai ir viena balss. 
  Ja pamatoti atzinumi par Komisijas priekšlikuma neatbilstību subsidiaritātes principam saņemti no vismaz vienas trešdaļas visu dalībvalstu parlamentu un to palātu nodotajām balsīm, Komisija savu priekšlikumu pārskata. Šis slieksnis ir vismaz viena ceturtdaļa attiecībā uz Komisijas priekšlikumu vai iniciatīvu, kuru ierosinājusi dalībvalstu grupa saskaņā ar Konstitūcijas III-160. pantu jautājumos par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.
  Pēc šādas pārskatīšanas Komisija var nolemt saglabāt, grozīt vai atcelt savu priekšlikumu. Komisijai jāinformē par sava lēmuma iemesliem.
 7. Tiesas jurisdikcijā ir iztiesāt lietas , kuru pamatā ir subsidiaritātes principa pārkāpums ar tiesību aktu, ko dalībvalstis ierosinājušas saskaņā ar Konstitūcijas III-266. pantā paredzētajiem noteikumiem vai darījušas zināmas sava valsts parlamenta vai tā palātas vārdā saskaņā ar to tiesisko kārtību.
  Saskaņā ar to pašu Konstitūcijas pantu arī Reģionu komiteja var ierosināt šādas lietas par tiesību aktiem aktiem, kuru pieņemšanai Konstitūcijā noteikta apspriešanās ar to.
 8. Komisija katru gadu iesniedz Eiropadomei, Eiropas Parlamentam, Ministru padomei un dalībvalstu parlamentiem pārskatu par Konstitūcijas I-9. panta piemērošanu. Šis gada pārskats jānosūta arī Reģionu komitejai un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.