Protokols par pilsoņu pārstāvību Eiropas Parlamentā un balsu sadalījumu Eiropadomē un Ministru Padomē

02.12.2014. 19:09

PROTOKOLS PAR PILSOŅU PĀRSTĀVĪBU EIROPAS PARLAMENTĀ UN BALSU SADALĪJUMU EIROPADOMĒ UN MINISTRU PADOMĒ

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES

ir pieņēmušas šādus noteikumus, ko tās pievieno Līgumam par Eiropas Konstitūciju:

1. pants

Noteikumi par Eiropas Parlamentu

1. Parlamenta pilnvaru laikā no 2004. gada līdz 2009. gadam no katras dalībvalsts ievēlēto pārstāvju skaits Eiropas Parlamentā ir šāds:

Beļģija 24
Čehijas Republika 24
Dānija 14
Vācija 99
Igaunija 6
Grieķija 24
Spānija 54
Francija 78
Īrija 13
Itālija 78
Kipra 6
Latvija 9
Lietuva 13
Luksemburga 6
Ungārija 24
Malta 5
Nīderlande 27
Austrija 18
Polija 54
Portugāle 24
Slovēnija 7
Slovākija 14
Somija 14
Zviedrija  19
Apvienotā Karaliste 78

2. pants

Noteikumi par balsu sadalījumu Eiropadomē

un Ministru padomē

1. Līdz 2009. gada 1. novembrim spēkā paliek šādi noteikumi, neskarot Konstitūcijas I-24. pantu.

Eiropadomes un Ministru padomes lēmumiem, kam nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, dalībvalstu balsu sadalījums ir šāds :

Beļģija 12
Čehijas Republika 12
Dānija 7
Vācija 29
Igaunija 4
Grieķija 12
Spānija 27
Francija 29
Īrija 7
Itālija 29
Kipra 4
Latvija 4
Lietuva 7
Luksemburga 4
Ungārija 12
Malta 3
Nīderlande 13
Austrija 10
Polija 27
Portugāle 12
Slovēnija 4
Slovākija 7
Somija 7
Zviedrija  10
Apvienotā Karaliste 29

Lēmumus pieņem, ja "par" ir vismaz 232 balsis, kas pārstāv dalībvalstu vairākumu, ja saskaņā ar Konstitūciju tie ir jāpieņem pēc Komisijas ierosinājuma. Citos gadījumos lēmumus pieņem, ja "par" ir vismaz 232 balsis, kas pārstāv vismaz divas trešdaļas dalībvalstu.

Ja Eiropadome vai Ministru padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, Eiropadomes vai Ministru padomes loceklis var pieprasīt veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka dalībvalstis, kas veido kvalificētu vairākumu, pārstāv vismaz 62 % no visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Ja izrādās, ka tā nav, lēmumu nepieņem.

2. Turpmākiem dalībvalstu pievienošanās gadījumiem 1. punktā minēto slieksni aprēķina tā, lai nodrošinātu, ka balsīs izteiktais kvalificētā vairākuma slieksnis nepārsniedz to, kas norādīts tabulā, kura iekļauta Eiropas Savienības paplašināšanās deklarācijā, Nobeiguma aktā, ko izstrādāja Konference, kas pieņēma Nicas līgumu

DEKLARĀCIJA

kas pievienota Protokolam par pilsoņu pārstāvību

Eiropas Parlamentā un balsu sadalījumu Eiropadomē un

Ministru padomē

Kopējā nostāja, ko Eiropas Savienības dalībvalstis pieņems konferencēs par Rumānijas un/vai Bulgārijas pievienošanos attiecībā uz vietu sadalījumu Eiropas Parlamentā un balsu sadalījumu Eiropadomē un Ministru padomē, ir šāda. Ja Rumānijas un/vai Bulgārijas pievienošanās Eiropas Savienībai notiek līdz brīdim, kad spēkā stājas Konstitūcijas I-19. panta 2. punktā paredzētais Eiropadomes lēmums, to Eiropas Parlamentā ievēlēto pārstāvju skaitu aprēķina, pamatojoties attiecīgi uz skaitļiem 33 un 17, ko labo saskaņā ar to pašu formulu, kas nosaka katras dalībvalsts pārstāvju skaitu Eiropas Parlamentā, kā norādīts Protokolā par pilsoņu pārstāvību Eiropas Parlamentā un balsu sadalījumu Eiropadomē un Ministru padomē.

Līgumā par pievienošanos Eiropas Savienībai var, atkāpjoties no Konstitūcijas I-19. panta 2. punkta, noteikt, ka Eiropas Parlamenta locekļu skaits 2004. - 2009. gada pilnvaru laikā īslaicīgi drīkst pārsniegt 736.

Neskarot Konstitūcijas I-24. panta 2. punktu, Rumānijas un Bulgārijas balsu sadalījums Eiropadomē un Ministru padomē līdz 2009. gada 1. novembrim ir attiecīgi 14 un 10. Katras pievienošanās brīdī par slieksni , kas noteikts Protokolā par pilsoņu pārstāvību Eiropas Parlamentā un balsu sadalījumu Eiropadomē un Ministru padomē, lemj Ministru padome.