Priekšvārds

02.12.2014. 19:09

PRIEKŠVĀRDS

Atzīmējot to, ka Eiropas Savienība ir nonākusi līdz pavērsienam savā pastāvēšanā, Eiropadome, tiekoties 2001. gada 14. un 15. decembrī Lākenā, Beļģijā, sasauca Eiropas Konventu, lai apspriestos par Eiropas nākotni.

Konventam lūdza sagatavot priekšlikumus trijos jautājumos: kā tuvināt pilsoņus Eiropas projektam un Eiropas iestādēm; kā veidot politiku un Eiropas politisko telpu paplašinātajā Eiropas Savienībā; un kā attīstīt Eiropas Savienību kā stabilizējošu faktoru un modeli jaunajā pasaules kārtībā.

Konvents ir devis atbildes uz Lākenas deklarācijā izvirzītajiem jautājumiem:

  • tas piedāvā labāku Eiropas Savienības un dalībvalstu kompetenču sadalījumu;
  • tas iesaka apvienot līgumus un piešķirt Eiropas Savienībai juridiskās personas statusu;
  • tas nosaka Eiropas Savienības darbības līdzekļu vienkāršošanu;
  • tas piedāvā līdzekļus Eiropas Savienības demokrātijas, pārredzamības un efektivitātes palielināšanai, palielinot nacionālo parlamentu ieguldījumu Eiropas projekta leģitimitātē, vienkāršojot lēmumu pieņemšanas procesus un veidojot Eiropas iestāžu darbību pārredzamāku un skaidrāku;
  • tas izveido nepieciešamos līdzekļus, lai uzlabotu struktūru un stiprinātu visu triju Eiropas Savienības iestāžu lomu, jo īpaši ņemot vērā paplašināšanās sekas.

Lākenas deklarācijā tika iekļauts arī jautājums, vai līgumu vienkāršošanai un reorganizēšanai nebūtu jāsagatavo konstitucionālā teksta pieņemšanu. Konventa darba gaitā tika izstrādāts Eiropas Konstitūcijas projekts, kas guva plašu konsensu 2003. gada 13. jūnija plenārsēdē.

Ar šo tekstu mums ir tas gods Eiropas Konventa vārdā šodien, 2003. gada 20. jūnijā, Saloniku sanāksmē iepazīstināt Eiropadomi cerībā, ka tas veidos pamatu nākotnes Līgumam par Eiropas Konstitūciju.

Valéry Giscard d-Estaing

Konventa priekšsēdētājs

Giuliano Amato

Priekšsēdētāja vietnieks

Jean-Luc Dehaene

Priekšsēdētāja vietnieks