Preambula

02.12.2014. 19:09

PREAMBULA

Mūsu Konstitūciju ... sauc par demokrātiju, jo vara ir nevis mazākuma, bet vairākuma rokās.

Tukidīds II, 37

Apzinoties, ka Eiropa ir kontinents, kas virzījis civilizāciju; ka tās iedzīvotāji, kuri kopš cilvēces pirmsākumiem šeit ir ieradušies daudzos secīgos vēstures posmos, ir pakāpeniski veidojuši vērtības, uzsverot humānismu - cilvēku vienlīdzību, brīvību un cieņu pret saprātu,

iedvesmojoties no Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma; vērtībām, kas joprojām ir klātesošas tās mantojumā, sabiedrības dzīvē ir iesakņojusies izpratne par cilvēka nozīmīgo lomu un viņa nepārkāpjamām un neatsavināmām tiesībām, un cieņu pret likumu,

ticot, ka apvienotā Eiropa tiecas turpināt šo civilizācijas, progresa un labklājības ceļu visu tās iedzīvotāju, tostarp visvājāko un vismazāk aizsargāto, labā; ka tā vēlas palikt kontinents, kas ir atvērts kultūrai, zinību apguvei un sociālajam progresam; un ka tā vēlas padziļināt savas publiskās dzīves demokrātismu un atklātību, kā arī censties panākt mieru, tiesiskumu un solidaritāti visā pasaulē,

pārliecībā, ka Eiropas tautas, paliekot lepnas par savu nacionālo identitāti un vēsturi, ir apņēmušās pārvarēt senās robežšķirtnes un, vienojušās ciešāk kā jebkad agrāk veidot kopīgu likteni,

pārliecībā, ka šādi "vienota savā daudzveidībā", Eiropa tām piedāvā vislabāko iespēju, pienācīgi ievērojot katra indivīda tiesības un apzinoties savu atbildību nākamo paaudžu un Zemes priekšā, iesaistīties šajā lielajā notikumā, kas padara to par īpašu telpu cilvēku cerībām,

pateicoties Eiropas Konventa locekļiem par šīs Konstitūcijas sagatavošanu Eiropas pilsoņu un valstu vārdā,

[kas, iepazinušies ar pārējo Pušu pilnvarām un atzinuši tās par likumīgām un spēkā esošām, ir vienojušies par turpmāko:]

PIRMĀ DAĻA

OTRĀ DAĻA: SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA