Padomes Regula Nr. 723/2004 par personāla nolikumu

05.01.2015. 16:19

Pieņemšana darbā ES institūcijās

Kritēriji

Personāla nolikuma regulas Trešajā nodaļā “Pieņemšana darbā” ir pieejams detalizēts izklāsts par kārtību, kādā pretendenti tiek atlasīti un prasībām, kādas tiem tiek izvirzītas, kā arī par kritērijiem, kas ir atšķirīgi katrai kategorijai (par kategorijām vairāk turpmāk tekstā).

Kritēriji, pēc kuriem atlasa pretendentus, ir šādi:

  • kandidātu amatā var apstiprināt tikai tad, ja tas ir kādas Dalībvalsts pilsonis, izņemot īpašus gadījumus,
  • kandidāts ir izpildījis visas savas saistības attiecībā uz militāro dienestu valsts bruņotajos spēkos,
  • kandidāts var pierādīt ar nepieciešamiem dokumentiem savas kvalifikācijas atbilstību izvirzītājām prasībām,
  • kandidāts ir izturējis konkursu,
  • kandidāts ir fiziski atbilstošs darba specifikai (invalīdu pieņemšana darbā ir noregulēta atsevišķi)
  • kandidāts var uzrādīt vismaz vienas ES dalībvalsts valodas zināšanas un pietiekamas vēl kādas ES dalībvalsts valodas zināšanas.

Kategorijas

Ierēdni pieņem amatā attiecīgās kategorijas un ranga pirmajā pakāpē.

Līdz š.g. 1.maijam spēkā bija noteikumi par četrām ierēdņu kategorijām, kas saucās A,B,C un D.

Pārejas periodā (noteikts Regulas par Personāla nolikumu XIII Pielikumā (Transitional measures applicable to officials of the Communities), kas paredzēts, lai ieviestu  Personāla nolikuma 107a.pantu) no 2004.gada 1.maija līdz 2006.gada 30.aprīlim šīs kategorijas tiek pārdēvētas par A*, B*, C* un D* kategorijām. Šajā laikā A* kategorijā ir 12 rangi, B* kategorijā ir 9 rangi, C* kategorijā ir 7 rangi un D* kategorijā ir 5 rangi.

Pēc pārejas perioda beigām, pēc 2006.gada 1.maija ierēdņu kategorijas no A, B, C un D tiek pārdēvētas uz AD (administratori - apvienojot A un B kategorijas) un AST (asistenti - apvinojot C un D katgorijas). Arī šīs kategorijas tiks iedalītas rangos – AD būs 12 rangi (no AD5-AD16), bet AST - 11 rangi (no AST 1- AST 11).

Katrs rangs iedalās 8 pakāpēs. Katra pakāpe atbilst diviem mēnešiem attiecīgajā postenī. Pēc diviem nostrādātiem gadiem, ierēdnis var kandidēt uz paaugstinājumu, ja ir atbilstoša vakance.

"A*" = kategorija

"skaitlis" = rangs

pakāpes  = neuzrādās, to skaita personālvadība

Algas (kategorijas un aprēķini līdz 01.05.2006.)**

Kate-gorija

Aprēķināto

pakāpju skaits

Iespejamā

alga (EUR)

Kate-gorija

Aprēķināto pakāpju skaits

Iespējamā alga (EUR)
A*16 6 14822.86-16094.79 B*11 5 7994.35-9045.09
A*15 6 13100.93-15445.74 B*10 8 7265.67-9045.09
A*14 8 11579.04-14822.86 B*9 5 6244.87-7065.67
A*13 6 10233.93-11579.04 B*8 8 5519.42-7065.67
A*12 8 9045.09-11579.04 B*7 8 4878.24-6244.87
A*11 8 7994.35-10233.93 B*6 8 4311.55-5519.42
A*10 8 7065.67-9045.09 B*5 8 3810.69-4878.24
A*9 5 6244.87-7065.67 B*4 5 3368.02-3810.69
A*8 6 5519.42-6507.29 B*3 5 2976.76-3368.02
A*7 5 4878.24-5519.42      
A*6 5 4311.55-4878.24      
A*5 5 3810.69-4311.55      

Kate-

gorija

Aprēķināto

pakāpju

skaits

Iespējamā

alga (EUR)

Kate-

gorija

Aprēķināto

pakāpju

skaits

Iespējamā

alga (EUR)

C*7 5 4878.24-5519.42 D*5 5 3810.69-4311.55
C*6 8 4311.55-5519.42 D*4 8 3368.02-4311.55
C*5 8 3810.69-4878.24 D*3 8 2976.76-3810.69
C*4 8 3368.02-4311.55 D*2 8 2630.96-3368.02
C*3 8 2976.76-3810.69 D*1 5 2325.33-2630.96
C*2 5 2630.96-2976.76      
C*1

5

2325.33-2595.11      

**Algas noteiktas Pielikuma Nr. XIII 2.pantā

Pārbaudes

Katram kandidātam pēc konkursa izturēšanas un pirms apstiprināšanas amatā, jāiziet pilna medicīniskā apskate ES institūcijas noteiktā medicīnas iestādē. Tas nepieciešams, lai attiecīgā iestāde varētu pārliecināties, ka kandidāts atbilst prasībām, kas izvirzītas viņa pienākumu pildīšanai, un spētu pilnvērtīgi veikt savus darba uzdevumus.

Pēc pieņemšanas darbā, ierēdnim jānostrādā 9 mēnešus ilgs pārbaudes periods. Pārbaudes laika beigās vai jebkurā pārbaudes perioda laikā, ja ierēdnis neuzrāda labus darba rezultātus, ierēdņa tiešais priekšnieks sagatavo ierēdņa novērtējumu, kuru iesniedz gan augstākai vadība, gan pašam ierēdnim. Ierēdnim ir tiesības attiecīgo novērtējumu apstrīdēt noteiktā termiņā.  Pēc ierēdņa pilnvērtīgas apstiprināšanas amatā, ierēdņa novērtējums tiek veikts reizi divos gados.

Paaugstināšana amatā

Ierēdnis, kas savā kategorijā ir nostrādājis divus gadus, automātiski kļūst tiesīgs uz paaugstinājumu. Lai nodrošinātu ierēdņu izaugsmes iespējas, pirms izsludināt atklātu konkursu, institūcijas personālvadības departaments izvērtē, vai attiecīgo vakanci var aizpildīt, pārceļot kādu ierēdni no citas darba vietas, paaugstinot ierēdni amatā, vai pārceļot ierēdni no vienas kategorijas uz otru. Tāpat tiek izvērtēts, vai kāds ES institūcijās nodarbināts ierēdnis jau nav iepriekš pieteicies uz minēto vakanci, kā arī nolemj, vai attiecīgais konkurss būs atklāts vai slēgts.

Atšķirīga izvērtēšanas kārtība var attiekties uz AD 16, AD15 un AD14 kategoriju amata vai izņēmumu gadījumos uz citu  vakanču aizpildīšanu, kuru pienākumu pildīšanai nepieciešama specifiska kvalifikācija.

Viens no Personāla nolikumā noteiktajiem pamatprincipiem ir pieņemt darbā ierēdņus tikai uz vakancēm kategorijās AST1-AST4 un AD5-AD8. Šis princips nodrošina vienmērīgu ierēdņa profesionālo izaugsmi un kompetences nostiprināšanos ES institūciju iekšienē, nevis jaunpieņemta ierēdņa apmācīšanu, viņam strādājot augsta līmeņa amatā. Izņēmuma un nepieciešamības gadījumā ES institūcijas var organizēt konkursus arī uz amatiem kategorijās A*9, A*10,  A*11 (nodaļu vadītāji) un dažos gadījumos pat A*12. 

Īpašos gadījumos, kādi rodas Eiropas Savienībai paplašinoties, kad nepieciešams ES institūcijās nodrošināt vienmērīgu ģeogrāfisko pārstāvību, konkursus var sludināt arī uz augstākā līmeņa (senior officials) amata vietām - Ģenerāldirektoru, direktoru un direktoru padomnieku (A*16 - A*14) vakancēm, kas tiek speciāli paredzētas jaunajām dalībvalstīm. (Skat. izsludinātos konkursus)

Tomēr jāņem vērā vispārīgie noteikumi, ka kopīgais no jauna darbā pieņemto darbinieku (ierēdņu) skaits nedrīkst pārsniegt 20% no jebkurā kategorijā strādājošo kopējā skaita gadā.