EK kārtējie progresa ziņojumi

02.12.2014. 19:09

1997.gada 16.jūlijā Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu "Agenda 2000", kas iezīmēja Eiropas Savienības un tās politiku attīstības perspektīvas nākošajā gadsimtā, ņemot vērā Savienības paplašināšanos. Dokumentā Eiropas Komisija apņēmās regulāri ziņot ES Padomei par kandidātvalstu sasniegto progresu ES iestāšanās kritēriju izpildē. 1997.gadā Luksemburgas ES padome uzdeva Eiropas Komisijai sākot ar 1998.gadu gatavot šādus ikgadējus ziņojumus, kas ietvertu arī rekomendācijas iestāšanās sarunu uzsākšanai. Pirmo progresa ziņojumu Eiropas Komisija sagatavoja 1998.gada beigās Vīnes ES padomei.

Katrā ziņojumā kandidātvalstu sasniegtais tiek vērtēts atbilstoši Kopenhāgenas ES padomē un Madrides ES padomē noteiktajiem iestāšanās kritērijiem:

  • politiskais kritērijs (demokrātija, likuma vara, cilvēktiesību ievērošana un minoritāšu aizsardzība);
  • ekonomiskais kritērijs (funkcionējoša tirgus ekonomika, spēja izturēt ES konkurences spiedienu);
  • spēja uzņemties ES dalībvalsts saistības un pienākumus (ES likumdošanas kopuma - acquis communautaire - pārņemšana);
  • valsts pārvaldes un tiesu sistēmas spēja nodrošināt ES tiesību normu ieviešanu un īstenošanu.

Ziņojumā atsevišķās sadaļās sniegts novērtējums par Latvijas un ES attiecībām Asociācijas līguma kontekstā, kā arī par Pievienošanās Partnerības prioritāšu izpildi.

Par informācijas avotiem Komisija izmanto starptautisko institūciju pētījumus un publikācijas, kā arī kandidātvalstu Nacionālo progresa ziņojumu, Nacionālo Programmu Integrācijai ES, un Asociācijas Līguma ietvaros sniegto informāciju.

Progresa ziņojumu teksti (Eiropas Komisijas mājas lapā, pdf faili):

Ziņojumi par Latviju en fr de  
Kārtējais ziņojums 2002.gada 9. oktobrī   691 Kb   736 Kb 764 Kb Visas valstis
Kārtējais ziņojums 2001.gada 13.novembrī  363 Kb   408 Kb 401 Kb Visas valstis
Kārtējais ziņojums 2000.gada 8.novembrī  522 Kb   620 Kb   735 Kb  Visas valstis
Progresa Ziņojums 1999.gada 13.oktobrī  216 Kb   234 Kb   278 Kb  Visas valstis
Progresa Ziņojums 1998.gada novembrī  153 Kb   159 Kb   169 Kb  Visas valstis

Skat. arī Nacionālie progresa ziņojumi