Pirmsiestāšanās fondi

02.12.2014. 19:09

Sākot ar 2000. gadu Eiropas Savienība izmanto trīs finansu instrumentus, lai sniegtu palīdzību kandidātvalstīm: PHARE, ISPA un SAPARD. To mērķis ir palīdzēt kandidātvalstīm sagatavoties dalībai ES un sasniegt ES pirmspievienošanās stratēģijā izvirzītos mērķus.

Phare, kas izveidota 1989. gadā, saglabājas kā nozīmīgākais atbalsta instruments, koncentrējot palīdzību uz divām galvenajām prioritātēm- institūciju stiprināšanu un investīcijām ES likumdošanas kopuma (acquis communautaire) pārņemšanai. Vienlaicīgi, Phare atbalsta investīcijas ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā, ļaujot kandidātvalstīm iepazīties ar ES Struktūrfondu darbības mehānismiem. ISPA atbalsta infrastruktūras projektus transporta un vides sektorā. Savukārt, SAPARD sniedz atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.