SAPARD

02.12.2014. 19:09

Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, Latvijai un citām ES kandidātvalstīm pirmsiestāšanās periodā būs pieejams ES finansiālais atbalsts strukturālām reformām lauksaimniecības un lauku attīstībai (Special Action programme for Agriculture and Rural Development - SAPARD). SAPARD programmas līdzekļi būs pieejami laika posmam līdz 2006.gadam. Šīs programmas mērķis ir sniegt pirmo ieguldījumu pakāpeniskā Kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanā un likumdošanas kopuma harmonizēšanā.

Pasākumi, kuriem būs pieejams ES atbalsts:

  • Pakalpojumu attīstība lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības sektorā, ieskaitot ar plaša patēriņa preču ražošanas attīstību saistītus pasākumus, veterināros pakalpojumus, zemes uzlabošanu, zemes reģistru, drenāžu u.c.;
  • Lauksaimniecības attīstība, kas ir lielākā ekonomiskā aktivitāte laukos, ieskaitot dārzeņu ražības kāpināšanu un netradicionālo lauksaimniecību, kā arī zvejošanu un apmežošanu;
  • Lauku attīstība – vietējās uzņēmējdarbības veicināšana un dažādošana, lauku, ciematu un viensētu sakārtošana, lauku iedzīvotāju izglītošana un jaunas pieredzes ieguves veicināšana.

Finansējuma apjoms Latvijai: Maksimālā summa ir noteikta līdz 21 484 000 eiro gadā.

Finansējums sadalījums: Maksimālais SAPARD sabiedriskā finansējuma apjoms (ES un Latvijas valsts finansējums) var būt 50% no projekta attaisnotajiem izdevumiem. Sabiedriskais finansējums sastāvēs no 25% Latvijas un 75% ES ieguldījumu.